המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ham-let.com
החברה עוסקת בייצור ושיווק אביזרי צנרת,מחברים,ברזים ושסתומים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   68   
   520041575   
    1,035,947 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גילון בק
  מנכ"ל - אמיר וידמן
  סמנכ"ל כספים - אליעזר פרנפס
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 824 , נצרת עילית
  טלפון : 04-6414141
  פקס : 04-6414173
  IRIT@HAM-LET.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
575,577
538,271
728,904
סך מאזן
405,115
374,907
519,869
נכסים שוטפים
170,463
163,364
209,035
נכסים בלתי שוטפים
276,774
271,253
274,198
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
236,640
205,550
266,153
התחייבויות שוטפות
62,163
61,468
188,553
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
520,723
378,852
493,602
סה"כ הכנסות
187,981
139,773
167,926
רווח גולמי
54,480
42,595
52,664
רווח תפעולי
47,248
38,346
44,579
רווח לפני מס
41,618
34,080
40,593
רווח נקי
41,618
34,080
40,593
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.98
2.44
2.90
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-17,186
-17,493
-54,405
דיבידנד
23,860
10,156
14,911
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
3.78
שוק להון
---
---
21.52
מכפיל
48.1 %
---
37.6 %
הון למאזן
15.2 %
---
17.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).