המ-לט (ישראל-קנדה) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ham-let.com
החברה עוסקת בייצור ושיווק אביזרי צנרת,מחברים,ברזים ושסתומים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   68   
   520041575   
    1,277,346 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גילון בק
  מנכ"ל - אמיר וידמן
  סמנכ"ל כספים - מורן טייר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 824 , נצרת עילית
  טלפון : 04-6414141
  פקס : 04-6414173
  IRIT@HAM-LET.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
575,577
505,847
637,283
סך מאזן
405,115
344,436
445,709
נכסים שוטפים
170,463
161,410
191,574
נכסים בלתי שוטפים
276,774
252,352
264,180
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
236,640
190,843
243,561
התחייבויות שוטפות
62,163
62,652
129,542
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
520,723
239,403
325,204
סה"כ הכנסות
187,981
88,571
116,019
רווח גולמי
54,480
24,182
36,858
רווח תפעולי
47,248
21,308
32,116
רווח לפני מס
41,618
19,745
29,087
רווח נקי
41,618
19,745
29,087
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.98
1.40
2.08
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-17,186
-17,330
-54,750
דיבידנד
23,860
12,512
7,796
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
4.84
שוק להון
---
---
25.07
מכפיל
48.1 %
---
41.5 %
הון למאזן
15.2 %
---
19.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).