טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tivtaam.co.il
החברה מפעילה רשת מרכולים ועוסקת בייבוא וייצור מוצרי מזון, ושולטת ברשת חנויות לכלי בית.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   103   
   520041187   
    215,208 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אהרון מידן
  מנכ"ל - עדי כהן
  סמנכ"ל כספים - אורן מילר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  צבי הנחל 1, אזור תעשיה , עמק חפר
  טלפון : 04-6179048
  פקס : 04-6179441
  EHUDW@TIVTAAM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
631,689
613,051
643,824
סך מאזן
268,490
264,073
284,346
נכסים שוטפים
363,199
348,978
359,478
נכסים בלתי שוטפים
144,155
130,350
148,957
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
288,843
279,370
290,707
התחייבויות שוטפות
198,691
203,331
204,160
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,429,644
716,765
697,282
סה"כ הכנסות
435,646
217,861
219,077
רווח גולמי
27,747
12,984
10,396
רווח תפעולי
20,299
9,334
6,107
רווח לפני מס
21,148
5,128
4,492
רווח נקי
21,148
5,128
4,492
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.20
0.05
0.04
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
5,513
4,390
4,096
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.44
שוק להון
---
---
10.49
מכפיל
22.8 %
---
23.1 %
הון למאזן
15.7 %
---
14.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).