טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tivtaam.co.il
החברה מפעילה רשת מרכולים ועוסקת בייבוא וייצור מוצרי מזון, ושולטת ברשת חנויות לכלי בית.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   103   
   520041187   
    233,559 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אהרון מידן
  מנכ"ל - שלום חגי
  סמנכ"ל כספים - אורן מילר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  צבי הנחל 1, אזור תעשיה , עמק חפר
  טלפון : 04-6179048
  פקס : 04-6179441
  EHUDW@TIVTAAM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
631,689
604,749
סך מאזן
268,490
245,001
נכסים שוטפים
363,199
359,748
נכסים בלתי שוטפים
144,155
145,332
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
288,843
253,710
התחייבויות שוטפות
198,691
205,707
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,429,644
1,395,683
סה"כ הכנסות
435,646
433,906
רווח גולמי
27,747
9,598
רווח תפעולי
20,299
699
רווח לפני מס
21,148
81
רווח נקי
21,148
81
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.20
0
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
5,513
63,830
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.61
שוק להון
---
2,883.44
מכפיל
22.8 %
24.0 %
הון למאזן
15.7 %
0.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).