גזית-גלוב בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.gazitglobe.com
החברה עוסקת ברכישה,פתוח ונהול נדל"ן מניב ברחבי העולם,ומתמקדת במרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   126   
   520033234   
    5,939,385 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אהוד ארנון
  מנכ"ל - חיים כצמן
  סמנכ"ל כספים - עדי ימיני
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ניסים אלוני 10 , תל-אביב
  טלפון : 03-6948000
  פקס : 03-6961910
  IR@GAZITGROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
48,963,000
47,894,000
49,037,000
סך מאזן
2,652,000
2,463,000
5,233,000
נכסים שוטפים
46,311,000
45,431,000
43,804,000
נכסים בלתי שוטפים
18,117,000
17,060,000
17,246,000
הון עצמי
8,181,000
8,046,000
7,994,000
מזה: זכויות מיעוט
3,269,000
4,073,000
4,916,000
התחייבויות שוטפות
27,577,000
26,761,000
26,875,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,831,000
1,387,000
1,421,000
סה"כ הכנסות
1,966,000
967,000
996,000
רווח גולמי
1,974,000
1,085,000
697,000
רווח תפעולי
1,203,000
1,035,000
-389,000
רווח לפני מס
1,249,000
731,000
-282,000
רווח נקי
493,000
95,000
-414,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.52
0.49
-2.14
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-273,000
-137,000
0
דיבידנד
785,000
372,000
186,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.64
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
20.3 %
---
18.9 %
הון למאזן
5.5 %
---
-0.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).