מבטח שמיר אחזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה משקיעה בחברות תעשיה,טכנולוגיה,תקשורת ונדל"ן,בהן"גילת".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   127   
   520034125   
    658,668 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יחזקאל דברת
  מנכ"ל - מאיר שמיר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מגדל אור A, הברזל 27 , תל-אביב
  טלפון : 03-7684949
  פקס : 03-6442099
  LIMOR@MSGROUP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
1,627,194
1,530,720
1,575,977
סך מאזן
561,648
641,636
611,354
נכסים שוטפים
1,065,546
889,084
964,623
נכסים בלתי שוטפים
1,082,542
1,033,316
1,003,705
הון עצמי
10,591
9,369
12,252
מזה: זכויות מיעוט
528,082
476,377
548,708
התחייבויות שוטפות
16,570
21,027
23,564
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
43,926
21,691
25,404
סה"כ הכנסות
43,715
21,480
25,404
רווח גולמי
20,418
9,966
40,044
רווח תפעולי
-26,216
-32,668
50,934
רווח לפני מס
-18,380
-33,700
43,334
רווח נקי
-20,566
-34,802
41,673
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-2.13
-3.65
4.38
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-61,882
-61,882
-38,078
דיבידנד
-63,025
-8,361
-30,304
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.66
שוק להון
---
---
11.78
מכפיל
65.9 %
---
62.9 %
הון למאזן
-1.9 %
---
5.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).