מבטח שמיר אחזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה משקיעה בחברות תעשיה,טכנולוגיה,תקשורת ונדל"ן,בהן"גילת".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   127   
   520034125   
    664,284 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יחזקאל דברת
  מנכ"ל - מאיר שמיר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מגדל אור A, הברזל 27 , תל-אביב
  טלפון : 03-7684949
  פקס : 03-6442099
  LIMOR@MSGROUP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,627,194
1,553,164
1,581,590
סך מאזן
561,648
598,149
578,367
נכסים שוטפים
723,362
680,965
703,329
נכסים בלתי שוטפים
1,082,542
1,064,561
989,622
הון עצמי
10,591
10,105
13,059
מזה: זכויות מיעוט
528,082
469,719
570,352
התחייבויות שוטפות
16,570
18,884
21,616
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
43,926
33,075
39,791
סה"כ הכנסות
43,715
26,698
38,349
רווח גולמי
20,418
8,369
28,836
רווח תפעולי
-26,216
-22,817
35,442
רווח לפני מס
-18,380
-21,100
29,672
רווח נקי
-20,566
-22,938
27,204
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-2.13
-2.41
2.85
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-61,882
-61,882
-38,078
דיבידנד
-63,025
6,615
-46,186
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.68
שוק להון
---
---
22.46
מכפיל
65.9 %
---
61.7 %
הון למאזן
-1.9 %
---
2.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).