מלם-תים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.malamteam.com
החברה עוסקת בשיווק,אחזקה ומתן שרותי מחשב,ובאספקת תוכנה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   156   
   520034620   
    809,467 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   שרותי מידע   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שלמה איזנברג
  מנכ"ל - אודי וינטראוב, אילן טוקר
  סמנכ"ל כספים - אילן טוקר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מרטין גהל 7, קרית-אריה , פתח-תקוה
  טלפון : 03-9278300
  פקס : 03-9278203
  TOKER@MALAMTEAM.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
1,294,094
1,174,174
1,213,585
סך מאזן
941,865
839,663
854,588
נכסים שוטפים
352,229
334,511
358,997
נכסים בלתי שוטפים
444,341
440,802
466,822
הון עצמי
-1,540
1,646
-982
מזה: זכויות מיעוט
726,757
656,059
619,791
התחייבויות שוטפות
122,996
77,313
126,972
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,908,502
910,868
982,561
סה"כ הכנסות
260,539
122,419
132,355
רווח גולמי
99,542
47,111
48,410
רווח תפעולי
82,274
38,824
41,783
רווח לפני מס
64,597
31,205
32,589
רווח נקי
64,428
31,275
32,031
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
29.64
14.41
14.63
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-76,000
-43,430
-9,853
דיבידנד
103,922
-10,760
-22,030
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.73
שוק להון
---
---
12.42
מכפיל
34.5 %
---
38.5 %
הון למאזן
14.5 %
---
14.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).