נטו מ.ע. אחזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.neto.org.il
חברת אחזקות בתחום המזון השולטת ב"נטו מלינדה".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   168   
   520034109   
    1,215,576 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מזון   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עדי עזרא
  מנכ"ל - עמיהוד גולדין
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  האומן 5, אזור תעשיה , קרית-מלאכי
  טלפון : 08-8608585
  פקס : 08-8503086
  ORA@EM-NETO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,430,197
1,511,153
1,509,617
סך מאזן
1,094,935
1,172,717
1,161,132
נכסים שוטפים
335,262
338,436
348,485
נכסים בלתי שוטפים
848,490
831,187
929,608
הון עצמי
123,932
124,311
140,773
מזה: זכויות מיעוט
558,312
659,881
560,635
התחייבויות שוטפות
23,395
20,085
19,374
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,448,534
1,885,365
1,974,191
סה"כ הכנסות
360,487
274,875
282,800
רווח גולמי
126,522
99,687
97,098
רווח תפעולי
135,969
107,581
112,377
רווח לפני מס
107,265
84,748
89,222
רווח נקי
78,692
60,445
64,192
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
23.09
17.74
18.84
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-15,348
-92,117
0
דיבידנד
31,974
-31,975
95,682
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.54
שוק להון
---
---
14.75
מכפיל
50.7 %
---
52.3 %
הון למאזן
10.8 %
---
11.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).