נטו מ.ע. אחזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.neto.org.il
חברת אחזקות בתחום המזון השולטת ב"נטו מלינדה".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   168   
   520034109   
    1,179,693 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מזון   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עדי עזרא
  מנכ"ל - עמיהוד גולדין
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  האומן 5, אזור תעשיה , קרית-מלאכי
  טלפון : 08-8608585
  פקס : 08-8503086
  ORA@EM-NETO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
1,430,197
1,387,000
1,439,389
סך מאזן
1,094,935
1,041,793
1,090,848
נכסים שוטפים
335,262
345,207
348,541
נכסים בלתי שוטפים
848,490
881,269
894,541
הון עצמי
123,932
118,855
132,313
מזה: זכויות מיעוט
558,312
485,381
522,502
התחייבויות שוטפות
23,395
20,350
22,346
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,448,534
1,212,347
1,276,704
סה"כ הכנסות
360,487
175,764
174,425
רווח גולמי
126,522
60,384
50,304
רווח תפעולי
135,969
66,629
60,900
רווח לפני מס
107,265
52,686
50,446
רווח נקי
78,692
37,928
37,761
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
23.09
11.13
11.08
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-15,348
-13,817
0
דיבידנד
31,974
35,896
89,564
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.55
שוק להון
---
---
15.02
מכפיל
50.7 %
---
53.0 %
הון למאזן
10.8 %
---
10.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).