נטו מ.ע. אחזקות בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.neto.org.il
חברת אחזקות בתחום המזון השולטת ב"נטו מלינדה".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (20/03/2019)   
   168   
   520034109   
    1,195,969 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מזון   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, ת"א-פמילי, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - עדי עזרא
  CEO - עמיהוד גולדין
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  האומן 5, אזור תעשיה , קרית-מלאכי
  Phone : 08-8608585
  Fax : 08-8503086
  ORA@EM-NETO.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
Balance Sheet
1,430,197
1,511,153
1,509,617
סך מאזן
1,094,935
1,172,717
1,161,132
נכסים שוטפים
335,262
338,436
348,485
נכסים בלתי שוטפים
848,490
831,187
929,608
הון עצמי
123,932
124,311
140,773
מזה: זכויות מיעוט
558,312
659,881
560,635
התחייבויות שוטפות
23,395
20,085
19,374
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
2,448,534
1,885,365
1,974,191
סה"כ הכנסות
360,487
274,875
282,800
רווח גולמי
126,522
99,687
97,098
רווח תפעולי
135,969
107,581
112,377
רווח לפני מס
107,265
84,748
89,222
רווח נקי
78,692
60,445
64,192
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
23.09
17.74
18.84
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-15,348
-92,117
0
דיבידנד
31,974
-31,975
95,682
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
1.52
שוק להון
---
---
14.51
מכפיל
50.7 %
---
52.3 %
הון למאזן
10.8 %
---
11.0 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark