פורמולה ויז'ן טכנולוג'יס (אפ.וי.טי) בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.formulavision.com
החברה עוסקת בתחום הבינה המלאכותית הממוחשבת.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (23/04/2019)   
   169   
   520034919   
    27,320 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   Additional indices   
  Senior Officers :
  President - דן גולדשטיין
  Financial Vice CEO - ענת טרייבטש
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  השקמה 1 , סביון
  Phone : 03-7343100
  Fax : 03-7367770
  RONNEN@FORMULAVISION.COM
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
Balance Sheet
32,731
17,622
סך מאזן
24,188
13,006
נכסים שוטפים
8,543
4,616
נכסים בלתי שוטפים
31,500
16,933
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,149
689
התחייבויות שוטפות
82
0
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
0
0
סה"כ הכנסות
0
0
רווח גולמי
-4,474
-8,955
רווח תפעולי
-3,586
-14,287
רווח לפני מס
-3,586
-14,338
רווח נקי
-3,586
-14,338
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.05
-0.19
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
0
0
דיבידנד
-3,950
-5,323
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
1.61
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
96.2 %
96.1 %
הון למאזן
-10.8 %
-59.2 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark