פורמולה ויז'ן טכנולוג'יס (אפ.וי.טי) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.formulavision.com
החברה עוסקת בתחום הבינה המלאכותית הממוחשבת.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   169   
   520034919   
    26,163 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דן גולדשטיין
  סמנכ"ל כספים - ענת טרייבטש
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  השקמה 1 , סביון
  טלפון : 03-7343100
  פקס : 03-7367770
  RONNEN@FORMULAVISION.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
32,731
34,118
25,290
סך מאזן
24,188
25,466
16,789
נכסים שוטפים
8,543
8,651
8,501
נכסים בלתי שוטפים
31,500
33,040
23,943
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,149
950
1,265
התחייבויות שוטפות
82
128
82
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
0
סה"כ הכנסות
0
0
-243
רווח גולמי
-4,474
-2,107
-2,926
רווח תפעולי
-3,586
-1,783
-7,364
רווח לפני מס
-3,586
-1,783
-7,364
רווח נקי
-3,586
-1,783
-7,364
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.05
-0.02
0.10
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-3,950
-1,599
-2,556
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.09
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
96.2 %
---
94.7 %
הון למאזן
-10.8 %
---
-32.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).