פורמולה ויז'ן טכנולוג'יס (אפ.וי.טי) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.formulavision.com
החברה עוסקת בתחום הבינה המלאכותית הממוחשבת.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   169   
   520034919   
    24,598 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דן גולדשטיין
  סמנכ"ל כספים - ענת טרייבטש
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  השקמה 1 , סביון
  טלפון : 03-7343100
  פקס : 03-7367770
  RONNEN@FORMULAVISION.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
32,731
33,290
19,772
סך מאזן
24,188
24,788
14,546
נכסים שוטפים
8,543
8,502
5,226
נכסים בלתי שוטפים
31,500
32,239
18,523
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,149
914
1,167
התחייבויות שוטפות
82
137
82
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
0
סה"כ הכנסות
0
0
0
רווח גולמי
-4,474
-3,149
-7,963
רווח תפעולי
-3,586
-2,574
-12,744
רווח לפני מס
-3,586
-2,574
-12,795
רווח נקי
-3,586
-2,574
-12,795
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.05
-0.03
-0.17
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-3,950
-2,902
-3,918
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.33
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
96.2 %
---
93.7 %
הון למאזן
-10.8 %
---
-54.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).