אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.intergamma.co.il
החברה עוסקת בייבוא ושיווק מוצרי צילום ובנדל"ן.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   174   
   520034380   
    91,613 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - בנימין ליברמן
  מנכ"ל - רות אורן הומונאי
  סמנכ"ל כספים - ליאור בן סימון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 389 , הרצליה ב'
  טלפון : 09-9521890
  פקס : 09-9521800
  RUTH@INTERGAMA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
324,742
495,107
336,069
סך מאזן
198,328
447,215
285,009
נכסים שוטפים
126,414
47,892
51,060
נכסים בלתי שוטפים
249,595
136,676
260,748
הון עצמי
112,732
113,414
106,658
מזה: זכויות מיעוט
43,037
310,449
45,352
התחייבויות שוטפות
32,110
47,982
29,969
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
36,673
19,172
20,431
סה"כ הכנסות
2,153
2,637
6,331
רווח גולמי
-15,507
-4,083
2,064
רווח תפעולי
-20,730
-5,546
18,613
רווח לפני מס
219,596
11,213
24,592
רווח נקי
110,997
4,158
13,533
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
57.45
2.15
7
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-9,664
0
0
דיבידנד
7,502
3,177
5,062
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.59
שוק להון
---
---
0.76
מכפיל
42.1 %
---
45.9 %
הון למאזן
99.4 %
---
135.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).