אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.intergamma.co.il
החברה עוסקת בייבוא ושיווק מוצרי צילום ובנדל"ן.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (17/01/2019)   
   174   
   520034380   
    87,380 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   Additional indices   
  Senior Officers :
  President - בנימין ליברמן
  CEO - רות אורן הומונאי
  Financial Vice CEO - ליאור בן סימון
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  ת"ד 389 , הרצליה ב'
  Phone : 09-9521890
  Fax : 09-9521800
  RUTH@INTERGAMA.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
324,742
495,107
336,069
סך מאזן
198,328
447,215
285,009
נכסים שוטפים
126,414
47,892
51,060
נכסים בלתי שוטפים
249,595
136,676
260,748
הון עצמי
112,732
113,414
106,658
מזה: זכויות מיעוט
43,037
310,449
45,352
התחייבויות שוטפות
32,110
47,982
29,969
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
36,673
19,172
20,431
סה"כ הכנסות
2,153
2,637
6,331
רווח גולמי
-15,507
-4,083
2,064
רווח תפעולי
-20,730
-5,546
18,613
רווח לפני מס
219,596
11,213
24,592
רווח נקי
110,997
4,158
13,533
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
57.45
2.15
7
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-9,664
0
0
דיבידנד
7,502
3,177
5,062
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
0.57
שוק להון
---
---
0.73
מכפיל
42.1 %
---
45.9 %
הון למאזן
99.4 %
---
135.7 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark