שלמה א. אנג'ל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.angel.co.il
החברה הינה בעלת מאפיות העוסקות באפיה ושיווק לחם ומוצרי מאפה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   180   
   520035130   
    149,651 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מזון   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דוד שביט
  מנכ"ל - ירון אנג'ל
  סמנכ"ל כספים - רות מירון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  כנפי נשרים 1 , ירושלים
  טלפון : 02-6580555
  פקס : 02-6511238
  INFO@ANGEL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
345,808
360,553
331,435
סך מאזן
112,858
124,279
102,661
נכסים שוטפים
232,950
236,274
228,774
נכסים בלתי שוטפים
139,050
143,080
128,584
הון עצמי
-2,625
-2,060
-3,566
מזה: זכויות מיעוט
172,810
178,493
188,008
התחייבויות שוטפות
33,948
38,980
14,843
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
480,102
241,630
227,567
סה"כ הכנסות
161,355
79,822
77,383
רווח גולמי
-4,996
-2,213
-11,483
רווח תפעולי
-8,561
-4,275
-13,732
רווח לפני מס
-7,583
-3,992
-11,206
רווח נקי
-6,419
-3,424
-10,433
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.23
-0.65
-2
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
24,689
12,290
7,265
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.13
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
41.0 %
---
39.9 %
הון למאזן
-4.4 %
---
-9.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).