כלכלית ירושלים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.mivnegroup.co.il
החברה עוסקת בייזום,הקמת והשכרת מבנים לתעשיה, מסחר ומשרדים; תחזוקת מבנים;ושולטת ב"מבני תעשיה" וב"דרבן" ומחזיקה ב"מירלנד"
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   198   
   520017070   
    2,942,255 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-תשואות, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - רון בארי
  מנכ"ל - דוד זבידה
  סמנכ"ל כספים - אמיר שחר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  תוצרת הארץ 7 , תל אביב
  טלפון : 03-9070000
  פקס : 03-9070090
  IDIT@MIVNEGROUP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
13,445,192
14,449,810
13,236,214
סך מאזן
1,904,890
2,385,562
1,686,984
נכסים שוטפים
11,540,302
12,064,248
11,549,230
נכסים בלתי שוטפים
3,917,957
3,366,789
4,352,038
הון עצמי
697,388
435,367
745,131
מזה: זכויות מיעוט
1,569,416
2,474,266
1,209,724
התחייבויות שוטפות
7,957,819
8,608,755
7,674,452
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,155,521
578,243
539,006
סה"כ הכנסות
765,591
377,803
358,612
רווח גולמי
694,312
442,903
366,200
רווח תפעולי
78,836
6,513
325,361
רווח לפני מס
108,493
87,445
269,448
רווח נקי
68,252
49,317
215,717
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.28
0.20
0.75
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
171,814
9,913
250,416
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.82
שוק להון
---
---
12.54
מכפיל
24.0 %
---
27.3 %
הון למאזן
2.2 %
---
7.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).