כלכלית ירושלים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.mivnegroup.co.il
החברה עוסקת בייזום,הקמת והשכרת מבנים לתעשיה, מסחר ומשרדים; תחזוקת מבנים;ושולטת ב"מבני תעשיה" וב"דרבן" ומחזיקה ב"מירלנד"
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   198   
   520017070   
    3,244,312 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-תשואות, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - רון בארי
  מנכ"ל - דוד זבידה
  סמנכ"ל כספים - אמיר שחר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  תוצרת הארץ 7 , תל אביב
  טלפון : 03-9070000
  פקס : 03-9070090
  IDIT@MIVNEGROUP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
13,445,192
14,232,038
12,893,978
סך מאזן
1,904,890
2,570,453
1,363,143
נכסים שוטפים
11,540,302
11,661,585
11,530,835
נכסים בלתי שוטפים
3,917,957
3,698,494
4,491,291
הון עצמי
697,388
738,473
777,499
מזה: זכויות מיעוט
1,569,416
2,440,574
892,086
התחייבויות שוטפות
7,957,819
8,092,970
7,510,601
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,155,521
870,591
818,003
סה"כ הכנסות
765,591
574,547
553,005
רווח גולמי
694,312
588,112
631,355
רווח תפעולי
78,836
94,337
499,532
רווח לפני מס
108,493
151,472
384,885
רווח נקי
68,252
111,632
316,918
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.28
0.46
1.10
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
171,814
43,581
316,645
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.87
שוק להון
---
---
11.86
מכפיל
24.0 %
---
28.8 %
הון למאזן
2.2 %
---
8.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).