קבוצת אחים נאוי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.nawibros.com
החברה עוסקת בנכיון צ'קים ובמימון חוץ-בנקאי.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   208   
   520036070   
    631,044 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   שרותים פיננסיים   
   שרותים פיננסיים   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שאול נאוי
  מנכ"ל - דרורי דוד נאוי
  סמנכ"ל כספים - אביב אפרים
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יגאל אלון 94 , תל אביב
  טלפון :  03-5102585
  פקס :  03-5161505
  AVIV@NAWIBROS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
2,122,925
2,012,513
2,113,831
סך מאזן
1,982,273
1,931,293
1,916,742
נכסים שוטפים
140,652
81,220
197,089
נכסים בלתי שוטפים
453,157
437,763
464,500
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,221,353
1,412,850
1,649,047
התחייבויות שוטפות
448,415
161,900
284
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
130,960
95,521
108,765
סה"כ הכנסות
107,252
70,578
83,814
רווח גולמי
82,793
61,826
73,934
רווח תפעולי
82,793
61,826
73,934
רווח לפני מס
59,185
43,791
56,883
רווח נקי
59,185
43,791
56,883
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.81
1.34
1.74
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-8,481
-8,481
-29,593
דיבידנד
-61,459
-48,234
9,176
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.36
שוק להון
---
---
8.73
מכפיל
21.3 %
---
22.0 %
הון למאזן
13.8 %
---
16.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).