קבוצת אחים נאוי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.nawibros.com
החברה עוסקת בנכיון צ'קים ובמימון חוץ-בנקאי.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   208   
   520036070   
    687,995 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   שרותים פיננסיים   
   שרותים פיננסיים   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שאול נאוי
  מנכ"ל - דרורי דוד נאוי
  סמנכ"ל כספים - אביב אפרים
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  נחמני 14 , תל אביב
  טלפון :  03-5102585
  פקס :  03-5161505
  ASAF@NAWIBROS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
2,122,925
1,735,928
2,122,339
סך מאזן
1,982,273
1,662,574
1,949,226
נכסים שוטפים
140,652
73,354
173,113
נכסים בלתי שוטפים
453,157
421,932
445,859
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,221,353
1,152,148
1,676,226
התחייבויות שוטפות
448,415
161,848
254
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
130,960
63,057
70,417
סה"כ הכנסות
107,252
51,336
58,954
רווח גולמי
82,793
40,990
49,688
רווח תפעולי
82,793
40,990
49,688
רווח לפני מס
59,185
27,960
38,242
רווח נקי
59,185
27,960
38,242
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.81
0.85
1.17
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-8,481
-8,481
-29,593
דיבידנד
-61,459
-50,379
16,766
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.54
שוק להון
---
---
9.90
מכפיל
21.3 %
---
21.0 %
הון למאזן
13.8 %
---
16.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).