כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.clalbit.co.il
חברת ביטוח העוסקת בביטוח חיים,ביטוח כללי וביטוח אשראי.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   224   
   520036120   
    2,693,908 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דני נוה
  מנכ"ל - יורם נוה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ראול ולנברג 36 , תל-אביב
  טלפון : 03-6387575
  פקס : 03-6397011
  HADARB@CLAL-INS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
105,957,506
103,499,194
109,608,785
סה"כ נכסים
56,230,961
54,668,075
59,050,723
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
31,457,151
31,249,972
31,720,864
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
5,091,201
4,901,231
5,150,703
הון עצמי
44,382
42,763
48,121
מזה: זכויות מיעוט
30,184,292
30,324,489
30,615,996
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
63,346,079
61,436,726
67,194,220
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
דוח רווח והפסד
16,270,624
11,717,109
11,048,999
סה"כ הכנסות
8,538,922
6,436,362
6,587,634
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
6,234,548
4,198,964
3,441,090
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
16,013,272
11,594,597
11,054,827
סה"כ הוצאות
12,904,794
9,308,179
8,641,380
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
282,933
129,697
-2,729
רווח לפני מס
207,686
101,148
3,246
רווח נקי
203,096
97,838
-851
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.66
1.77
-0.02
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
2,188,603
685,215
560,820
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.53
שוק להון
---
---
25.80
מכפיל
4.8 %
---
4.7 %
הון למאזן
4.2 %
---
2.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).