כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.clalbit.co.il
חברת ביטוח העוסקת בביטוח חיים,ביטוח כללי וביטוח אשראי.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   224   
   520036120   
    3,089,629 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דני נוה
  מנכ"ל - יורם נוה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ראול ולנברג 36 , תל-אביב
  טלפון : 03-6387575
  פקס : 03-6397011
  HADARB@CLAL-INS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018מרץ 2018מרץ 2019 
מאזן
107,992,626
106,118,413
108,843,305
סה"כ נכסים
58,185,233
56,583,659
58,323,067
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
31,501,557
31,233,844
31,736,529
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
4,946,920
4,975,866
5,145,233
הון עצמי
48,745
0
0
מזה: זכויות מיעוט
30,646,995
30,119,135
30,861,971
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
65,366,897
64,027,050
65,392,277
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
דוח רווח והפסד
11,315,472
2,746,882
5,963,714
סה"כ הכנסות
8,894,985
2,140,658
2,101,257
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
1,244,869
295,523
3,392,909
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
11,457,657
2,864,080
5,835,863
סה"כ הוצאות
8,243,910
2,136,886
5,107,282
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
-167,853
-115,853
125,830
רווח לפני מס
-86,161
-73,823
85,047
רווח נקי
-91,445
-75,141
84,245
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.65
-1.35
1.52
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-623,644
-608,562
250,433
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.60
שוק להון
---
---
45.48
מכפיל
4.5 %
---
4.7 %
הון למאזן
-1.8 %
---
1.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).