כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.clalbit.co.il
חברת ביטוח העוסקת בביטוח חיים,ביטוח כללי וביטוח אשראי.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   224   
   520036120   
    2,803,954 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דני נוה
  מנכ"ל - יורם נוה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ראול ולנברג 36 , תל-אביב
  טלפון : 03-6387575
  פקס : 03-6397011
  HADARB@CLAL-INS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
105,957,506
107,992,626
סה"כ נכסים
56,230,961
58,185,233
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
31,457,151
31,501,557
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
5,091,201
4,946,920
הון עצמי
44,382
48,745
מזה: זכויות מיעוט
30,184,292
30,646,995
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
63,346,079
65,366,897
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
דוח רווח והפסד
16,270,624
11,315,472
סה"כ הכנסות
8,538,922
8,894,985
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
6,234,548
1,244,869
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
16,013,272
11,457,657
סה"כ הוצאות
12,904,794
8,243,910
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
282,933
-167,853
רווח לפני מס
207,686
-86,161
רווח נקי
203,096
-91,445
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.66
-1.65
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
2,188,603
-623,644
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.57
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
4.8 %
4.5 %
הון למאזן
4.2 %
-1.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).