כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.clalbit.co.il
חברת ביטוח העוסקת בביטוח חיים,ביטוח כללי וביטוח אשראי.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   224   
   520036120   
    3,646,529 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דני נוה
  מנכ"ל - יורם נוה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ראול ולנברג 36 , תל-אביב
  טלפון : 03-6387575
  פקס : 03-6397011
  HADARB@CLAL-INS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
מאזן
105,957,506
101,805,830
107,676,980
סה"כ נכסים
56,230,961
53,520,442
57,836,163
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
31,457,151
30,373,949
31,578,458
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
5,091,201
4,922,636
5,089,278
הון עצמי
44,382
41,421
46,798
מזה: זכויות מיעוט
30,184,292
30,186,371
30,411,972
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
63,346,079
59,885,659
65,052,684
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
דוח רווח והפסד
16,270,624
7,707,938
6,437,574
סה"כ הכנסות
8,538,922
4,330,086
4,301,717
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
6,234,548
2,719,842
1,533,702
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
16,013,272
7,360,828
6,444,629
סה"כ הוצאות
12,904,794
5,851,034
4,814,622
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
282,933
353,650
-5,023
רווח לפני מס
207,686
244,647
4,633
רווח נקי
203,096
242,421
1,696
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.66
4.37
0.03
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
2,188,603
1,701,275
-415,486
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.72
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
4.8 %
---
4.7 %
הון למאזן
4.2 %
---
-0.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).