מבני תעשיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.mivnegroup.co.il
החברה עוסקת ביזום ובהקמת מבנים לתעשיה,מלאכה,מסחר ומגורים- להשכרה ולמכירה;ובניהול עבודות פיתוח ותשתית,ומחזיקה ב"מירלנד"
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   226   
   520024126   
    2,418,905 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - רון בארי
  מנכ"ל - דוד זבידה
  סמנכ"ל כספים - יוסי פיליבה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  תוצרת הארץ 7 , תל אביב
  טלפון : 03-9070000
  פקס : 03-9070190
  INFO@MIVNEGROUP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
7,275,158
7,433,276
7,174,927
סך מאזן
634,170
847,972
469,553
נכסים שוטפים
6,640,988
6,585,304
6,705,374
נכסים בלתי שוטפים
2,274,086
2,248,945
2,547,529
הון עצמי
-25,169
-21,965
-21,991
מזה: זכויות מיעוט
644,422
925,204
326,370
התחייבויות שוטפות
4,356,650
4,259,127
4,301,028
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
637,311
481,037
458,969
סה"כ הכנסות
438,767
329,741
327,717
רווח גולמי
416,073
349,997
401,407
רווח תפעולי
163,175
121,648
312,807
רווח לפני מס
217,931
191,802
243,068
רווח נקי
220,473
191,823
240,832
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.53
0.47
0.54
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-1,560
0
0
דיבידנד
178,939
105,451
180,453
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.94
שוק להון
---
---
8.98
מכפיל
31.6 %
---
35.8 %
הון למאזן
10.7 %
---
11.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).