מבני תעשיה בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.mivnegroup.co.il
החברה עוסקת ביזום ובהקמת מבנים לתעשיה,מלאכה,מסחר ומגורים- להשכרה ולמכירה;ובניהול עבודות פיתוח ותשתית,ומחזיקה ב"מירלנד"
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   226   
   520024126   
    2,400,126 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, תל בונד-צמודות AA-AAA, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - רון בארי
  CEO - דוד זבידה
  Financial Vice CEO - יוסי פיליבה
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  תוצרת הארץ 7 , תל אביב
  Phone : 03-9070000
  Fax : 03-9070190
  INFO@MIVNEGROUP.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
7,275,158
7,563,493
7,292,749
סך מאזן
634,170
844,688
646,457
נכסים שוטפים
6,640,988
6,718,805
6,646,292
נכסים בלתי שוטפים
2,274,086
1,952,217
2,453,129
הון עצמי
-25,169
-21,822
-23,365
מזה: זכויות מיעוט
644,422
1,253,584
559,513
התחייבויות שוטפות
4,356,650
4,357,692
4,280,107
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
637,311
322,641
303,385
סה"כ הכנסות
438,767
222,038
212,724
רווח גולמי
416,073
250,812
242,174
רווח תפעולי
163,175
95,449
194,946
רווח לפני מס
217,931
178,066
149,388
רווח נקי
220,473
178,295
148,928
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.53
0.46
---
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-1,560
0
0
דיבידנד
178,939
73,398
138,332
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
0.97
שוק להון
---
---
12.56
מכפיל
31.6 %
---
34.0 %
הון למאזן
10.7 %
---
8.6 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark