בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.bezeq.co.il
החברה עוסקת במתן שרותי תקשורת ברשת כלל ארצית, במתן שירותי תקשורת בינלאומיים ואינטרנט ושולטת ב"פלאפון","בזק בינ"ל" וב"יס שרותי לווין".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (20/01/2019)   
   230   
   520031931   
    9,430,306 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - שלמה רודב
  CEO - דוד מזרחי
  Financial Vice CEO - יהלי רוטנברג
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  מנחם בגין 132, בנין משולש , תל אביב
  Phone : 03-6262200
  Fax : 03-6262209
  SHELLY.BAINHOREN@BEZEQ.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
Balance Sheet
16,849,000
17,142,000
18,558,000
סך מאזן
4,823,000
4,951,000
5,115,000
נכסים שוטפים
12,026,000
12,191,000
13,443,000
נכסים בלתי שוטפים
2,144,000
1,927,000
2,170,000
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
3,857,000
3,533,000
4,606,000
התחייבויות שוטפות
10,848,000
11,682,000
11,782,000
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
9,789,000
7,331,000
6,995,000
סה"כ הכנסות
6,069,000
4,543,000
3,879,000
רווח גולמי
2,110,000
1,683,000
1,262,000
רווח תפעולי
1,688,000
1,382,000
932,000
רווח לפני מס
1,235,000
1,030,000
689,000
רווח נקי
1,235,000
1,030,000
689,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.45
0.37
0.25
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-1,286,000
-1,286,000
-686,000
דיבידנד
3,525,000
2,683,000
2,598,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
4.35
שוק להון
---
---
10.55
מכפיל
12.7 %
---
11.7 %
הון למאזן
56.8 %
---
43.6 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark