בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.bezeq.co.il
החברה עוסקת במתן שרותי תקשורת ברשת כלל ארצית, במתן שירותי תקשורת בינלאומיים ואינטרנט ושולטת ב"פלאפון","בזק בינ"ל" וב"יס שרותי לווין".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   230   
   520031931   
    7,356,192 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שלמה רודב
  מנכ"ל - דוד מזרחי
  סמנכ"ל כספים - יהלי רוטנברג
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מנחם בגין 132, בנין משולש , תל אביב
  טלפון : 03-6262200
  פקס : 03-6262209
  SHELLY.BAINHOREN@BEZEQ.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
16,849,000
16,323,000
סך מאזן
4,823,000
4,431,000
נכסים שוטפים
7,292,000
6,734,000
נכסים בלתי שוטפים
2,144,000
434,000
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
3,857,000
4,433,000
התחייבויות שוטפות
10,848,000
11,456,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
9,789,000
9,321,000
סה"כ הכנסות
6,069,000
5,140,000
רווח גולמי
2,110,000
-548,000
רווח תפעולי
1,688,000
-986,000
רווח לפני מס
1,235,000
-1,066,000
רווח נקי
1,235,000
-1,066,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.45
-0.39
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-1,286,000
-686,000
דיבידנד
3,525,000
3,512,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
16.95
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
12.7 %
2.7 %
הון למאזן
56.8 %
-82.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).