ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז,ומחזיקה כ-29% משדה הגז "תמר".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   232   
   550010003   
    5,375,198 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד ת"א-נפט וגז, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-דולר, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים צוף
  מנכ"ל - ערן סער
  מנהל כספים - איתן וולוך
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  גרניט 8, קרית-אריה , פתח-תקוה
  טלפון : 03-9229225
  פקס : 03-9229255
  OFFICE@ISRAMCO.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
5,566,830
5,423,125
5,256,336
סך מאזן
1,083,327
636,573
762,394
נכסים שוטפים
4,483,504
4,786,552
4,493,942
נכסים בלתי שוטפים
1,819,066
1,977,512
2,135,717
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,136,555
577,882
367,380
התחייבויות שוטפות
2,611,209
2,867,730
2,753,239
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,551,243
938,610
1,024,179
סה"כ הכנסות
1,252,253
629,098
655,193
רווח גולמי
1,230,119
618,072
641,035
רווח תפעולי
1,066,935
519,936
591,639
רווח לפני מס
1,066,935
519,936
591,639
רווח נקי
1,066,935
519,936
591,639
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.08
0.04
0.05
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-2,224,451
-1,753,338
-365,610
דיבידנד
1,383,219
678,654
705,636
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.52
שוק להון
---
---
4.72
מכפיל
32.7 %
---
40.6 %
הון למאזן
39.9 %
---
55.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).