פורמולה מערכות (1985)בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.formulasystems.com
החברה עוסקת בפתוח,יצור ושווק תוכנות מחשבים ושולטת ב"מטריקס" "מג'יק" ו"סאפיינס".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   256   
   520036690   
    2,147,667 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   שרותי מידע   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  מנכ"ל - גיא ברנשטיין
  סמנכ"ל כספים - אסף ברנשטיין
  
    
  פרטי קשר :
  הפלדה 5 , אור יהודה
  טלפון : 03-5389487
  פקס : 03-5389625
  HALELY@FORMULA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
5,412,046
5,364,793
5,943,104
סך מאזן
2,407,856
2,333,152
2,730,242
נכסים שוטפים
3,004,191
3,031,640
3,212,862
נכסים בלתי שוטפים
2,679,721
2,661,879
2,923,409
הון עצמי
1,434,398
1,423,069
1,583,784
מזה: זכויות מיעוט
1,421,449
1,429,856
1,956,502
התחייבויות שוטפות
1,310,876
1,273,059
1,063,193
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,698,267
3,488,769
3,987,118
סה"כ הכנסות
1,029,085
762,306
886,555
רווח גולמי
253,843
189,172
279,783
רווח תפעולי
174,595
122,297
253,067
רווח לפני מס
132,134
82,360
194,074
רווח נקי
15,452
19,812
78,452
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.57
1.38
5.33
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
---
---
דיבידנד
---
---
0
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.60
שוק להון
---
---
28.99
מכפיל
23.0 %
---
22.5 %
הון למאזן
1.2 %
---
5.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).