תדיראן הולדינגס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tadiran-group.co.il
החברה עוסקת בייבוא,ייצור ושיווק מערכות מיזוג אוויר.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   258   
   520036732   
    789,349 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אריאל הרצפלד
  מנכ"ל - משה ממרוד
  סמנכ"ל כספים - רביד קימיה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  רבניצקי 9 , פתח תקוה
  טלפון : 03-9283372
  פקס : 03-9283336
  KARIN@TADIRAN-GROUP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
554,906
643,778
677,505
סך מאזן
505,489
594,358
580,642
נכסים שוטפים
49,417
49,420
96,863
נכסים בלתי שוטפים
275,901
252,788
276,542
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
193,770
308,188
331,854
התחייבויות שוטפות
85,235
82,802
69,109
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
794,059
360,200
382,382
סה"כ הכנסות
198,811
92,068
96,217
רווח גולמי
98,118
46,420
36,918
רווח תפעולי
84,910
38,918
26,170
רווח לפני מס
72,321
33,160
21,689
רווח נקי
72,321
33,160
21,689
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
8.48
3.89
2.54
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-36,500
-20,000
-20,000
דיבידנד
82,410
9,862
9,294
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.85
שוק להון
---
---
12.97
מכפיל
49.7 %
---
40.8 %
הון למאזן
28.0 %
---
23.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).