תדיראן הולדינגס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tadiran-group.co.il
החברה עוסקת בייבוא,ייצור ושיווק מערכות מיזוג אוויר.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   258   
   520036732   
    849,499 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אריאל הרצפלד
  מנכ"ל - משה ממרוד
  סמנכ"ל כספים - רביד קימיה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  רבניצקי 9 , פתח תקוה
  טלפון : 03-9283372
  פקס : 03-9283336
  KARIN@TADIRAN-GROUP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
554,906
558,712
סך מאזן
505,489
448,577
נכסים שוטפים
49,417
71,256
נכסים בלתי שוטפים
275,901
304,327
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
193,770
181,962
התחייבויות שוטפות
85,235
72,423
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
794,059
791,540
סה"כ הכנסות
198,811
202,079
רווח גולמי
98,118
87,556
רווח תפעולי
84,910
73,888
רווח לפני מס
72,321
60,235
רווח נקי
72,321
60,235
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
8.48
7.08
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-36,500
-31,000
דיבידנד
82,410
-743
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.79
שוק להון
---
14.10
מכפיל
49.7 %
54.5 %
הון למאזן
28.0 %
20.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).