תדיראן הולדינגס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tadiran-group.co.il
החברה עוסקת בייבוא,ייצור ושיווק מערכות מיזוג אוויר.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   258   
   520036732   
    662,073 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אריאל הרצפלד
  מנכ"ל - משה ממרוד
  סמנכ"ל כספים - רביד קימיה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  רבניצקי 9 , פתח תקוה
  טלפון : 03-9283372
  פקס : 03-9283336
  KARIN@TADIRAN-GROUP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
554,906
561,610
587,128
סך מאזן
505,489
509,741
485,764
נכסים שוטפים
49,417
51,869
101,364
נכסים בלתי שוטפים
275,901
263,540
285,895
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
193,770
212,410
229,892
התחייבויות שוטפות
85,235
85,660
71,341
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
794,059
660,056
614,302
סה"כ הכנסות
198,811
163,814
155,947
רווח גולמי
98,118
81,730
66,009
רווח תפעולי
84,910
71,014
52,519
רווח לפני מס
72,321
60,186
41,923
רווח נקי
72,321
60,186
41,923
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
8.48
7.06
4.93
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-36,500
-36,500
-31,000
דיבידנד
82,410
16,837
-34,047
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.32
שוק להון
---
---
12.25
מכפיל
49.7 %
---
48.7 %
הון למאזן
28.0 %
---
19.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).