בתי זקוק לנפט בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.orl.co.il
תשלובת זיקוק ופטרוכימיה העוסקת בזיקוק נפט גולמי,ייצור ומכירת דלקים,פולימרים,חומרים ארומטיים,שמנים ושעוות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   259   
   520036658   
    5,943,117 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-תשואות, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, תל בונד-דולר, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עובדיה עלי
  מנכ"ל - ישר בן-מרדכי
  סמנכ"ל כספים - ישראל לדרברג
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 4 , חיפה
  טלפון : 04-8788111
  פקס : 04-8788850
  BAZAN@ORL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
13,920,542
13,667,616
15,200,467
סך מאזן
5,560,243
5,296,546
6,275,486
נכסים שוטפים
8,360,300
8,371,070
8,924,980
נכסים בלתי שוטפים
4,175,773
3,958,299
4,929,597
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
4,173,457
3,744,527
4,285,112
התחייבויות שוטפות
5,571,313
5,964,790
5,985,758
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
19,497,520
14,220,480
17,766,232
סה"כ הכנסות
2,126,946
1,570,497
1,504,846
רווח גולמי
1,607,617
1,191,539
1,070,480
רווח תפעולי
1,136,236
830,660
822,270
רווח לפני מס
908,059
647,497
678,322
רווח נקי
908,059
647,497
678,322
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.28
0.20
0.21
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-294,695
-299,965
-235,755
דיבידנד
1,323,201
1,093,344
1,686,091
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.21
שוק להון
---
---
6.33
מכפיל
30.0 %
---
32.4 %
הון למאזן
22.3 %
---
21.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).