בתי זקוק לנפט בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.orl.co.il
תשלובת זיקוק ופטרוכימיה העוסקת בזיקוק נפט גולמי,ייצור ומכירת דלקים,פולימרים,חומרים ארומטיים,שמנים ושעוות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   259   
   520036658   
    5,736,595 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-תשואות, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, תל בונד-דולר, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עובדיה עלי
  מנכ"ל - ישר בן-מרדכי
  סמנכ"ל כספים - אנה ברנשטיין שוורצמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 4 , חיפה
  טלפון : 04-8788111
  פקס : 04-8788850
  BAZAN@ORL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
13,920,542
14,298,122
סך מאזן
5,560,243
5,213,753
נכסים שוטפים
8,240,425
8,949,699
נכסים בלתי שוטפים
4,175,773
4,946,430
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
4,173,457
3,800,405
התחייבויות שוטפות
5,571,313
5,551,286
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
19,497,520
25,020,228
סה"כ הכנסות
2,126,946
1,786,349
רווח גולמי
1,607,617
1,172,873
רווח תפעולי
1,136,236
877,403
רווח לפני מס
908,059
701,255
רווח נקי
908,059
701,255
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.28
0.22
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-294,695
-243,620
דיבידנד
1,323,201
2,240,880
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.16
שוק להון
---
8.18
מכפיל
30.0 %
34.6 %
הון למאזן
22.3 %
15.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).