קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.kavmanche.co.il
החברה עוסקת באספקת מידע ממוחשב בנושאי שוק ההון,משפטים,כספים, מיסוי ונדל"ן.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   271   
   520036997   
    147,270 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - ויקטור אדריאן (אבי) בגס
  CEO - שי מגל
  Financial Vice CEO - עמוס כהן
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  יד חרוצים 12 , תל-אביב
  Phone : 03-6388222
  Fax : 03-6388207
  AMOS.C@BIZPORTAL.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
130,804
133,396
146,489
סך מאזן
72,900
74,220
80,301
נכסים שוטפים
57,904
59,176
66,188
נכסים בלתי שוטפים
92,367
91,221
102,603
הון עצמי
-616
-352
-429
מזה: זכויות מיעוט
26,523
28,590
29,896
התחייבויות שוטפות
11,914
13,585
13,990
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
72,712
36,718
43,688
סה"כ הכנסות
39,485
20,081
25,206
רווח גולמי
13,529
8,013
6,482
רווח תפעולי
14,660
8,604
15,146
רווח לפני מס
11,360
6,756
13,587
רווח נקי
11,561
6,873
13,049
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.31
0.78
1.48
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-6,000
-3,000
-3,000
דיבידנד
11,218
5,947
2,125
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
1.43
שוק להון
---
---
8.30
מכפיל
71.1 %
---
70.3 %
הון למאזן
12.8 %
---
18.2 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark