קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.kavmanche.co.il
החברה עוסקת באספקת מידע ממוחשב בנושאי שוק ההון,משפטים,כספים, מיסוי ונדל"ן.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   271   
   520036997   
    130,376 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ויקטור אדריאן (אבי) בגס
  מנכ"ל - שי מגל
  סמנכ"ל כספים - עמוס כהן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יד חרוצים 12 , תל-אביב
  טלפון : 03-6388222
  פקס : 03-6388207
  AMOS.C@BIZPORTAL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
130,804
150,350
סך מאזן
72,900
84,420
נכסים שוטפים
57,904
65,930
נכסים בלתי שוטפים
92,367
106,609
הון עצמי
-616
1,207
מזה: זכויות מיעוט
26,523
29,774
התחייבויות שוטפות
11,914
13,967
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
72,712
85,565
סה"כ הכנסות
39,485
49,328
רווח גולמי
13,529
12,264
רווח תפעולי
14,660
20,888
רווח לפני מס
11,360
18,782
רווח נקי
11,561
18,583
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.31
2.10
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-6,000
-6,000
דיבידנד
11,218
5,921
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.24
שוק להון
---
7.02
מכפיל
71.1 %
70.1 %
הון למאזן
12.8 %
18.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).