קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.kavmanche.co.il
החברה עוסקת באספקת מידע ממוחשב בנושאי שוק ההון,משפטים,כספים, מיסוי ונדל"ן.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   271   
   520036997   
    133,825 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ויקטור אדריאן (אבי) בגס
  מנכ"ל - שי מגל
  סמנכ"ל כספים - עמוס כהן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יד חרוצים 12 , תל-אביב
  טלפון : 03-6388222
  פקס : 03-6388207
  AMOS.C@BIZPORTAL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
130,804
133,396
146,489
סך מאזן
72,900
74,220
80,301
נכסים שוטפים
57,904
59,176
66,188
נכסים בלתי שוטפים
92,367
91,221
102,603
הון עצמי
-616
-352
-429
מזה: זכויות מיעוט
26,523
28,590
29,896
התחייבויות שוטפות
11,914
13,585
13,990
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
72,712
36,718
43,688
סה"כ הכנסות
39,485
20,081
25,206
רווח גולמי
13,529
8,013
6,482
רווח תפעולי
14,660
8,604
15,146
רווח לפני מס
11,360
6,756
13,587
רווח נקי
11,561
6,873
13,049
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.31
0.78
1.48
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-6,000
-3,000
-3,000
דיבידנד
11,218
5,947
2,125
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.30
שוק להון
---
---
7.54
מכפיל
71.1 %
---
70.3 %
הון למאזן
12.8 %
---
18.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).