נייס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.nice.com
החברה עוסקת בפיתוח וייצור תוכנות לניהול קשרי לקוחות וניהול סיכונים בגופים פיננסיים וביטחוניים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   273   
   520036872   
    24,262,186 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דוד קוסטמן
  מנכ"ל - ברק עילם
  סמנכ"ל כספים - בת' גספיץ'
  
    
  פרטי קשר :
  זרחין 13 , רעננה
  טלפון : 09-7753777
  פקס : 03-7753379
  IR@NICE.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
9,863,913
9,796,335
11,224,506
סך מאזן
2,402,825
2,283,729
2,777,103
נכסים שוטפים
7,461,088
7,512,606
8,447,403
נכסים בלתי שוטפים
6,065,728
5,841,709
7,075,940
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,814,461
1,782,703
2,066,520
התחייבויות שוטפות
1,983,724
2,171,923
2,082,047
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,618,571
3,316,967
3,749,194
סה"כ הכנסות
2,993,682
2,100,478
2,441,080
רווח גולמי
520,296
306,652
461,387
רווח תפעולי
449,531
247,672
428,381
רווח לפני מס
496,790
225,514
351,979
רווח נקי
496,790
225,514
351,979
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
8.22
3.74
5.73
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
---
0
דיבידנד
1,368,293
1,084,215
1,043,510
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
3.43
שוק להון
---
---
38.93
מכפיל
61.5 %
---
63.0 %
הון למאזן
8.4 %
---
9.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).