קסטרו מודל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.castro.co.il
החברה עוסקת בעיצוב,ייצור ושיווק מוצרי הלבשה,אביזרי אופנה ומשקפיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   280   
   520037649   
    568,262 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   אופנה והלבשה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אמיר תמרי
  מנכ"ל - אסתר רוטר, גבריאל רוטר
  סמנכ"ל כספים - רון רוטר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אורט ישראל 31 , בת-ים
  טלפון : 03-5554555
  פקס : 03-5554553
  MGR@CASTRO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
921,859
1,245,210
סך מאזן
487,788
791,100
נכסים שוטפים
434,071
223,052
נכסים בלתי שוטפים
457,375
672,007
הון עצמי
0
127
מזה: זכויות מיעוט
192,272
283,557
התחייבויות שוטפות
272,212
289,646
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,008,551
1,249,624
סה"כ הכנסות
605,750
730,966
רווח גולמי
67,084
7,767
רווח תפעולי
58,782
-54,875
רווח לפני מס
47,709
-58,663
רווח נקי
47,709
-58,557
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
9
-9.10
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-25,000
-25,000
דיבידנד
126,058
82,497
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.85
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
49.6 %
54.0 %
הון למאזן
10.7 %
-10.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).