קסטרו מודל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.castro.co.il
החברה עוסקת בעיצוב,ייצור ושיווק מוצרי הלבשה,אביזרי אופנה ומשקפיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   280   
   520037649   
    766,287 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   אופנה והלבשה   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א-תעשייה, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אמיר תמרי
  מנכ"ל - אסתר רוטר, גבריאל רוטר
  סמנכ"ל כספים - רון רוטר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אורט ישראל 31 , בת-ים
  טלפון : 03-5554555
  פקס : 03-5554553
  MGR@CASTRO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
921,859
902,425
909,487
סך מאזן
487,788
452,566
486,089
נכסים שוטפים
434,071
449,859
423,398
נכסים בלתי שוטפים
457,375
429,284
447,262
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
192,272
190,885
191,165
התחייבויות שוטפות
272,212
282,256
271,060
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,008,551
507,321
467,042
סה"כ הכנסות
605,750
300,353
285,435
רווח גולמי
67,084
31,618
18,839
רווח תפעולי
58,782
22,838
18,438
רווח לפני מס
47,709
17,931
14,853
רווח נקי
47,709
17,931
14,853
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
9
3.40
2.80
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-25,000
-25,000
-25,000
דיבידנד
126,058
65,845
61,704
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.71
שוק להון
---
---
17.17
מכפיל
49.6 %
---
49.2 %
הון למאזן
10.7 %
---
10.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).