כימיקלים לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.icl-group.com
חברת האם של חברות המפיקות אשלג,כימיקלים,פוספטים ודשנים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   281   
   520027830   
    27,462,460 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   כימיה, גומי ופלסטיק   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי AA-A, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יוחנן לוקר
  מנכ"ל - רביב צולר
  מנהל כספים - קובי אלטמן
  
    
  פרטי קשר :
  מגדל המילניום, ארניא 23 , תל-אביב
  טלפון : 03-6844412
  פקס : 03-6844435
  LISAH@ICL-GROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
30,211,438
31,252,824
31,348,161
סך מאזן
9,447,575
9,803,562
9,723,987
נכסים שוטפים
20,763,863
21,449,262
21,624,174
נכסים בלתי שוטפים
10,158,310
10,117,643
14,177,943
הון עצמי
246,157
275,262
486,018
מזה: זכויות מיעוט
8,071,176
7,922,605
7,232,238
התחייבויות שוטפות
11,981,952
13,212,576
9,937,980
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
18,784,206
14,317,153
15,037,542
סה"כ הכנסות
5,796,824
4,386,547
4,885,569
רווח גולמי
2,180,743
1,552,760
4,907,331
רווח תפעולי
1,750,835
1,210,447
4,573,647
רווח לפני מס
1,203,049
698,742
4,174,677
רווח נקי
1,261,988
737,561
4,200,066
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.01
0.56
3.30
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
-112,928
-203,112
דיבידנד
2,936,549
2,011,530
1,436,292
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.01
שוק להון
---
---
5.81
מכפיל
32.8 %
---
43.7 %
הון למאזן
12.7 %
---
40.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).