כימיקלים לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.icl-group.com
חברת האם של חברות המפיקות אשלג,כימיקלים,פוספטים ודשנים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   281   
   520027830   
    25,234,736 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   כימיה, גומי ופלסטיק   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי AA-A, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יוחנן לוקר
  מנכ"ל - רביב צולר
  מנהל כספים - קובי אלטמן
  
    
  פרטי קשר :
  מגדל המילניום, ארניא 23 , תל-אביב
  טלפון : 03-6844412
  פקס : 03-6844435
  LISAH@ICL-GROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
30,211,438
32,791,252
סך מאזן
9,447,575
10,348,228
נכסים שוטפים
17,803,045
19,249,728
נכסים בלתי שוטפים
10,158,310
14,673,420
הון עצמי
246,157
502,232
מזה: זכויות מיעוט
8,071,176
7,428,536
התחייבויות שוטפות
11,981,952
10,689,296
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
18,784,206
20,823,888
סה"כ הכנסות
5,796,824
6,948,792
רווח גולמי
2,180,743
5,693,212
רווח תפעולי
1,750,835
5,112,272
רווח לפני מס
1,203,049
4,628,780
רווח נקי
1,261,988
4,647,520
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.01
3.64
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-617,126
-907,016
דיבידנד
2,936,549
2,323,760
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.78
שוק להון
---
5.43
מכפיל
32.8 %
43.2 %
הון למאזן
12.7 %
38.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).