קבוצת ברן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.barangroup.com
החברה עוסקת במתן שרותי הנדסה,ניהול פרויקטים,תשתיות לתקשורת בישראל ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   286   
   520037250   
    90,970 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מאיר דור
  מנכ"ל - שרון חנן זייד
  סמנכ"ל כספים - ששון שילה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עומרים 8, אזור תעשיה , עומר
  טלפון : 08-6200100
  פקס : 08-6200201
  SASSON.SHILO@BARANGROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
322,631
327,224
321,071
סך מאזן
277,774
283,366
279,158
נכסים שוטפים
44,857
43,858
41,913
נכסים בלתי שוטפים
83,676
85,343
85,266
הון עצמי
1,537
1,633
1,925
מזה: זכויות מיעוט
153,149
157,429
164,525
התחייבויות שוטפות
85,806
84,452
71,280
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
571,917
451,468
287,847
סה"כ הכנסות
88,495
68,850
51,378
רווח גולמי
34,523
28,698
7,980
רווח תפעולי
18,529
18,233
4,573
רווח לפני מס
17,001
15,935
2,645
רווח נקי
17,290
16,106
2,541
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.72
1.61
0.25
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-1,430
-15,212
5,916
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.09
שוק להון
---
---
24.42
מכפיל
25.5 %
---
26.0 %
הון למאזן
22.0 %
---
4.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).