קבוצת ברן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.barangroup.com
החברה עוסקת במתן שרותי הנדסה,ניהול פרויקטים,תשתיות לתקשורת בישראל ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   286   
   520037250   
    69,659 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מאיר דור
  מנכ"ל - שרון חנן זייד
  סמנכ"ל כספים - ששון שילה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עומרים 8, אזור תעשיה , עומר
  טלפון : 08-6200100
  פקס : 08-6200201
  SASSON.SHILO@BARANGROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
322,631
334,150
309,558
סך מאזן
277,774
288,664
265,631
נכסים שוטפים
44,857
45,486
43,927
נכסים בלתי שוטפים
83,676
80,934
85,273
הון עצמי
1,537
1,451
1,862
מזה: זכויות מיעוט
153,149
168,421
152,314
התחייבויות שוטפות
85,806
84,795
71,971
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
571,917
335,712
193,171
סה"כ הכנסות
88,495
48,061
34,477
רווח גולמי
34,523
20,876
5,087
רווח תפעולי
18,529
13,221
3,024
רווח לפני מס
17,001
12,753
1,588
רווח נקי
17,290
12,753
1,588
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.72
1.30
0.15
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-1,430
-26,025
-8,729
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.84
שוק להון
---
---
11.37
מכפיל
25.5 %
---
26.9 %
הון למאזן
22.0 %
---
7.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).