קבוצת ברן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.barangroup.com
החברה עוסקת במתן שרותי הנדסה,ניהול פרויקטים,תשתיות לתקשורת בישראל ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   286   
   520037250   
    61,876 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מאיר דור
  מנכ"ל - שרון חנן זייד
  סמנכ"ל כספים - ששון שילה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עומרים 8, אזור תעשיה , עומר
  טלפון : 08-6200100
  פקס : 08-6200201
  SASSON.SHILO@BARANGROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
322,631
303,150
סך מאזן
277,774
265,699
נכסים שוטפים
44,857
37,451
נכסים בלתי שוטפים
83,676
84,131
הון עצמי
1,537
2,006
מזה: זכויות מיעוט
153,149
147,182
התחייבויות שוטפות
85,806
71,837
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
571,917
391,604
סה"כ הכנסות
88,495
66,290
רווח גולמי
34,523
9,841
רווח תפעולי
18,529
4,595
רווח לפני מס
17,001
702
רווח נקי
17,290
573
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.72
0.06
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-1,430
6,007
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.75
שוק להון
---
107.99
מכפיל
25.5 %
27.1 %
הון למאזן
22.0 %
0.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).