אורלייט תעשיות (1959) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.orlite.com
החברה עוסקת בייצור ושיווק של מוצרים שונים ממתכת ופלסטיקה, ושולטת ב"איטונג".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (27/02/2008)   
   298   
     
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
     
   תעשיה   
   השקעות בתעשיה ותעשיות שונות   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית פלטינום, הארבעה 21 , תל-אביב
  טלפון : 03-6845684
  פקס : 03-6869669
  LEVANA@PIL.CO.IL
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2006ספטמבר 2006ספטמבר 2007 
מאזן
678,952
689,313
739,176
סך מאזן
470,799
480,303
526,141
נכסים שוטפים
208,153
209,010
213,035
נכסים בלתי שוטפים
130,829
130,848
134,471
הון עצמי
105,595
103,079
119,627
מזה: זכויות מיעוט
304,632
317,630
373,000
התחייבויות שוטפות
137,271
137,233
111,733
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
773,077
586,704
634,712
סה"כ הכנסות
229,544
175,804
192,053
רווח גולמי
45,135
37,098
42,456
רווח תפעולי
27,785
23,953
24,230
רווח לפני מס
9,228
9,247
8,218
רווח נקי
---
---
---
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.30
0.30
0.26
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
-4,576
דיבידנד
46,699
9,918
8,777
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
3.7 %
---
2.0 %
הון למאזן
---
---
---
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).