עשות - אשקלון תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ashot.co.il
החברה ממשלתית העוסקת בייצור מוצרי מתכת,חלקים תעופתיים,מערכות לרכב קרבי משוריין,ומוצרים ממתכת כבדה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   312   
   520037581   
    282,397 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יצחק אהרונוביץ'
  מנכ"ל - מיכאל דיין
  סמנכ"ל כספים - אלי צוקר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עזרא יסודי 2, אזור תעשיה , אשקלון
  טלפון :  08-6721606
  פקס : 08-6755198
  ELI.ZUCKER@ASHOT.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
629,195
663,177
614,948
סך מאזן
302,173
327,063
300,949
נכסים שוטפים
327,022
336,114
313,999
נכסים בלתי שוטפים
242,760
223,231
256,290
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
181,345
213,405
180,109
התחייבויות שוטפות
205,090
226,541
178,549
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
356,753
168,504
160,718
סה"כ הכנסות
26,888
15,416
16,157
רווח גולמי
4,769
4,308
4,843
רווח תפעולי
1,269
1,126
6,033
רווח לפני מס
1,766
1,362
6,291
רווח נקי
1,766
1,362
6,291
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.05
-0.04
15.06
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-4,601
21,416
7,148
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.10
שוק להון
---
---
42.18
מכפיל
38.6 %
---
41.7 %
הון למאזן
0.8 %
---
2.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).