עשות - אשקלון תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ashot.co.il
החברה ממשלתית העוסקת בייצור מוצרי מתכת,חלקים תעופתיים,מערכות לרכב קרבי משוריין,ומוצרים ממתכת כבדה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   312   
   520037581   
    211,562 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - קובי כגן
  מנכ"ל - מיכאל דיין
  סמנכ"ל כספים - יאיר קאופמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עזרא יסודי 2, אזור תעשיה , אשקלון
  טלפון :  08-6721606
  פקס : 08-6755198
  LIOR.ROSNER@ASHOT.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
629,195
608,165
סך מאזן
302,173
292,208
נכסים שוטפים
324,881
314,505
נכסים בלתי שוטפים
242,760
253,007
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
181,345
236,512
התחייבויות שוטפות
205,090
118,646
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
356,753
344,374
סה"כ הכנסות
26,888
12,634
רווח גולמי
4,769
-10,593
רווח תפעולי
1,269
-8,962
רווח לפני מס
1,766
-11,003
רווח נקי
1,766
-11,003
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.05
-0.67
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-4,601
-15,328
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.84
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
38.6 %
41.6 %
הון למאזן
0.8 %
-4.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).