עשות - אשקלון תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ashot.co.il
החברה ממשלתית העוסקת בייצור מוצרי מתכת,חלקים תעופתיים,מערכות לרכב קרבי משוריין,ומוצרים ממתכת כבדה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   312   
   520037581   
    242,088 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יצחק אהרונוביץ'
  מנכ"ל - מיכאל דיין
  סמנכ"ל כספים - אלי צוקר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עזרא יסודי 2, אזור תעשיה , אשקלון
  טלפון :  08-6721606
  פקס : 08-6755198
  ELI.ZUCKER@ASHOT.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
629,195
628,194
605,875
סך מאזן
302,173
301,465
292,783
נכסים שוטפים
327,022
326,729
313,092
נכסים בלתי שוטפים
242,760
221,650
253,863
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
181,345
201,172
190,896
התחייבויות שוטפות
205,090
205,372
161,116
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
356,753
251,833
234,605
סה"כ הכנסות
26,888
16,844
18,975
רווח גולמי
4,769
852
2,616
רווח תפעולי
1,269
-1,985
3,443
רווח לפני מס
1,766
-1,629
3,771
רווח נקי
1,766
-1,629
3,771
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.05
-0.16
0.02
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-4,601
7,053
-3,539
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.95
שוק להון
---
---
33.78
מכפיל
38.6 %
---
41.9 %
הון למאזן
0.8 %
---
3.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).