מליסרון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.melisron.co.il
החברה הינה הבעלים והמפעילה של קניונים ושטחי משרד ברחבי הארץ.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   323   
   520037789   
    8,296,346 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ליאורה עופר
  מנכ"ל - אבי לוי
  סמנכ"ל כספים - אופיר שריד
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית מרכזים 2001,אבא אבן 1 , הרצליה פיתוח
  טלפון : 09-9525555
  פקס : 09-9540893
  INFO@MELISRON.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
19,611,276
19,731,660
סך מאזן
825,606
599,317
נכסים שוטפים
17,961,795
18,311,341
נכסים בלתי שוטפים
6,236,119
6,648,540
הון עצמי
622,916
651,828
מזה: זכויות מיעוט
1,302,313
1,233,144
התחייבויות שוטפות
12,072,844
11,849,976
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,543,033
1,556,543
סה"כ הכנסות
1,127,561
1,144,821
רווח גולמי
1,508,771
1,226,211
רווח תפעולי
1,120,996
797,300
רווח לפני מס
850,723
631,608
רווח נקי
775,713
584,387
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
17.45
13.10
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-235,000
-240,000
דיבידנד
496,534
647,381
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.38
שוק להון
---
14.20
מכפיל
28.6 %
30.4 %
הון למאזן
14.5 %
10.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).