מליסרון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.melisron.co.il
החברה הינה הבעלים והמפעילה של קניונים ושטחי משרד ברחבי הארץ.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   323   
   520037789   
    7,041,936 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ליאורה עופר
  מנכ"ל - אבי לוי
  סמנכ"ל כספים - אופיר שריד
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית מרכזים 2001,אבא אבן 1 , הרצליה פיתוח
  טלפון : 09-9525555
  פקס : 09-9540893
  INFO@MELISRON.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
19,611,276
19,636,493
19,880,304
סך מאזן
825,606
1,172,179
928,285
נכסים שוטפים
18,785,670
18,464,314
18,952,019
נכסים בלתי שוטפים
6,236,119
6,011,068
6,527,401
הון עצמי
622,916
601,415
639,789
מזה: זכויות מיעוט
1,302,313
1,319,592
1,227,682
התחייבויות שוטפות
12,072,844
12,305,833
12,125,221
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,547,528
1,161,833
1,176,678
סה"כ הכנסות
1,127,561
843,959
861,506
רווח גולמי
1,508,771
1,087,225
935,400
רווח תפעולי
1,120,996
762,714
566,409
רווח לפני מס
850,723
565,143
446,763
רווח נקי
775,713
513,230
415,801
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
17.45
11.54
9.33
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-235,000
-175,000
-180,000
דיבידנד
496,534
353,374
498,999
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.20
שוק להון
---
---
10.38
מכפיל
28.6 %
---
29.6 %
הון למאזן
14.5 %
---
12.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).