מליסרון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.melisron.co.il
החברה הינה הבעלים והמפעילה של קניונים ושטחי משרד ברחבי הארץ.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/06/2019)   
   323   
   520037789   
    8,471,148 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובנייה   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ליאורה עופר
  מנכ"ל - אבי לוי
  סמנכ"ל כספים - אופיר שריד
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית מרכזים 2001,אבא אבן 1 , הרצליה פיתוח
  טלפון : 09-9525555
  פקס : 09-9540893
  INFO@MELISRON.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018
IFRS
מרץ 2018
IFRS
מרץ 2019
IFRS
 
מאזן
19,731,660
19,792,537
19,971,275
סך מאזן
599,317
1,129,087
787,467
נכסים שוטפים
18,311,341
18,131,579
18,445,163
נכסים בלתי שוטפים
6,648,540
6,310,303
6,723,120
הון עצמי
651,828
627,528
648,296
מזה: זכויות מיעוט
1,233,144
1,300,990
1,208,002
התחייבויות שוטפות
11,849,976
12,181,244
12,040,153
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,556,543
386,418
381,962
סה"כ הכנסות
1,144,821
287,147
285,773
רווח גולמי
1,226,211
270,026
265,788
רווח תפעולי
797,300
187,759
219,353
רווח לפני מס
631,608
140,815
141,754
רווח נקי
584,387
130,026
137,538
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
13.10
2.92
3.07
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-240,000
-60,000
-60,000
דיבידנד
647,381
181,337
168,280
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.39
שוק להון
---
---
13.39
מכפיל
30.4 %
---
30.4 %
הון למאזן
10.9 %
---
10.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).