קבוצת פנינסולה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.peninsula.co.il
החברה עוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינונים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   333   
   520033713   
    291,680 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   שרותים פיננסיים   
   שרותים פיננסיים   
   מדד ת"א-פיננסים, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אילן רביב
  מנכ"ל - מיכה אבני
  סמנכ"ל כספים - מיכאל שירין
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יהודה לוי 48 , תל אביב
  טלפון : 03-5650100
  פקס : 03-5650121
  MICHAELS@PENINSULA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
621,258
751,878
סך מאזן
609,858
711,429
נכסים שוטפים
11,400
2,593
נכסים בלתי שוטפים
147,617
158,117
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
334,580
467,817
התחייבויות שוטפות
139,061
125,944
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
53,310
58,371
סה"כ הכנסות
43,655
48,812
רווח גולמי
25,497
29,949
רווח תפעולי
25,497
29,949
רווח לפני מס
19,205
22,924
רווח נקי
19,205
22,924
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.14
0.16
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-8,945
-12,000
דיבידנד
-216,097
-47,147
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.84
שוק להון
---
12.72
מכפיל
23.8 %
21.0 %
הון למאזן
14.8 %
15.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).