שפע ימים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.shefayamim.com
החברה עוסקת בחיפוש אבנים יקרות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   341   
   520037763   
    21,425 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אליעזר (אלי) לויזון
  מנכ"ל - דב לב
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אצל שפע ימים, הרצל 90 , נתניה
  טלפון : 09-8331999
  פקס : 09-8619171
  GOLD770@NETVISION.NET.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
64,965
62,571
סך מאזן
7,184
1,315
נכסים שוטפים
57,781
61,256
נכסים בלתי שוטפים
47,619
54,847
הון עצמי
15,410
19,973
מזה: זכויות מיעוט
6,545
6,462
התחייבויות שוטפות
10,801
1,262
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
סה"כ הכנסות
0
0
רווח גולמי
-1,650
-4,286
רווח תפעולי
-17,516
4,570
רווח לפני מס
-17,516
4,570
רווח נקי
-13,452
1,479
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.29
0.03
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-1,120
-4,347
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.61
שוק להון
---
14.49
מכפיל
49.6 %
55.7 %
הון למאזן
-38.2 %
4.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).