קבוצת חמת בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.hamat.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק של מוצרים בענף מוצרי הבניה- כלים סניטריים,ברזים ומוצרי אינסטלציה מפלסטיק.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (20/01/2019)   
   384   
   520038530   
    317,064 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א-תעשייה, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - יואב גולן
  CEO - רועי רגרמן
  Financial Vice CEO - יאיר לוי
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  ת"ד 6555 , אשדוד
  Phone : 08-8513817
  Fax : 08-8562679
  YAIRL@HAMAT.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
Balance Sheet
434,509
401,397
627,293
סך מאזן
214,782
217,825
325,154
נכסים שוטפים
219,727
183,572
302,139
נכסים בלתי שוטפים
141,443
135,805
205,757
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
263,912
237,712
333,517
התחייבויות שוטפות
29,154
27,880
88,019
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
314,858
240,236
326,453
סה"כ הכנסות
114,489
86,555
135,771
רווח גולמי
45,651
34,905
43,483
רווח תפעולי
44,137
33,934
34,120
רווח לפני מס
32,002
25,328
22,904
רווח נקי
32,002
25,328
22,904
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.02
0.81
0.71
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-20,000
-20,000
0
דיבידנד
50,911
30,171
17,509
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
1.54
שוק להון
---
---
10.72
מכפיל
32.6 %
---
32.8 %
הון למאזן
23.3 %
---
17.3 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark