קבוצת חמת בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.hamat.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק של מוצרים בענף מוצרי הבניה- כלים סניטריים,ברזים ומוצרי אינסטלציה מפלסטיק.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   384   
   520038530   
    318,900 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יואב גולן
  מנכ"ל - רועי רגרמן
  סמנכ"ל כספים - יאיר לוי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 6555 , אשדוד
  טלפון : 08-8513817
  פקס : 08-8562679
  YAIRL@HAMAT.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
434,509
639,391
סך מאזן
214,782
332,170
נכסים שוטפים
219,727
307,221
נכסים בלתי שוטפים
141,443
203,578
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
263,912
339,368
התחייבויות שוטפות
29,154
96,445
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
314,858
445,356
סה"כ הכנסות
114,489
183,696
רווח גולמי
45,651
46,832
רווח תפעולי
44,137
36,507
רווח לפני מס
32,002
25,859
רווח נקי
32,002
25,859
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.02
0.78
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-20,000
0
דיבידנד
50,911
25,068
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.57
שוק להון
---
12.33
מכפיל
32.6 %
31.8 %
הון למאזן
23.3 %
15.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).