קבוצת חמת בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.hamat.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק של מוצרים בענף מוצרי הבניה- כלים סניטריים,ברזים ומוצרי אינסטלציה מפלסטיק.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   384   
   520038530   
    375,849 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יואב גולן
  מנכ"ל - רועי רגרמן
  סמנכ"ל כספים - יאיר לוי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 6555 , אשדוד
  טלפון : 08-8513817
  פקס : 08-8562679
  YAIRL@HAMAT.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
434,509
392,234
633,143
סך מאזן
214,782
219,128
330,835
נכסים שוטפים
219,727
173,106
302,308
נכסים בלתי שוטפים
141,443
148,871
200,127
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
263,912
218,836
350,537
התחייבויות שוטפות
29,154
24,527
82,479
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
314,858
157,771
212,661
סה"כ הכנסות
114,489
57,052
89,596
רווח גולמי
45,651
23,906
30,769
רווח תפעולי
44,137
22,936
24,069
רווח לפני מס
32,002
17,197
18,614
רווח נקי
32,002
17,197
18,614
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.02
0.55
0.59
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-20,000
0
0
דיבידנד
50,911
27,930
13,377
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.88
שוק להון
---
---
11.25
מכפיל
32.6 %
---
31.6 %
הון למאזן
23.3 %
---
19.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).