אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.alrov.co.il
החברה עוסקת בייזום,בניה ורכישת נדל"ן מניב:משרדים ומלונאות, בנייה למגורים והשקעה בחברות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   387   
   520038894   
    3,115,956 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-תשואות, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-צמודות מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אלפרד אקירוב
  מנכ"ל - מאיר אלחכם
  מנהל כספים - מאיר אלחכם
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מגדל אלרוב,שד' רוטשילד 46,ק'16 , תל-אביב
  טלפון : 03-7147777
  פקס : 03-7147778
  INFO@ALROV.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
12,668,581
14,193,929
סך מאזן
1,166,281
772,163
נכסים שוטפים
11,502,300
13,190,148
נכסים בלתי שוטפים
4,453,084
4,955,139
הון עצמי
393,414
463,234
מזה: זכויות מיעוט
2,959,984
1,333,030
התחייבויות שוטפות
5,255,513
7,905,760
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
846,622
1,015,478
סה"כ הכנסות
274,752
272,128
רווח גולמי
728,838
549,606
רווח תפעולי
644,584
444,202
רווח לפני מס
566,809
365,065
רווח נקי
541,247
321,867
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
22.12
13.31
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-50,525
-84,891
דיבידנד
214,537
270,851
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.69
שוק להון
---
9.68
מכפיל
32.0 %
31.6 %
הון למאזן
14.1 %
7.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).