קופיקס גרופ בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.cofix.co.il
החברה עוסקת בהפעלת רשת בתי קפה וסופרמרקטים.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (13/11/2018)   
   389   
   520038258   
    136,089 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - אבנר (אבי) כץ
  CEO - אפרים גרייבר אירם
  Financial Vice CEO - יצחק אניג'ר
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  זרחין 10 , רעננה
  Phone : 09-9733150
  Fax : 09-9733151
  OFFICE@COFIX.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
118,434
122,628
139,799
סך מאזן
48,185
59,005
66,954
נכסים שוטפים
70,249
63,623
72,845
נכסים בלתי שוטפים
27,696
32,900
39,098
הון עצמי
4,904
6,857
4,154
מזה: זכויות מיעוט
53,596
51,689
63,379
התחייבויות שוטפות
37,142
38,039
37,322
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
303,713
152,455
148,775
סה"כ הכנסות
69,752
35,302
32,895
רווח גולמי
-5,808
547
-8,134
רווח תפעולי
-7,616
-290
-7,461
רווח לפני מס
-5,897
-693
-5,584
רווח נקי
-2,589
662
-4,834
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.22
0.06
-0.35
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
0
0
0
דיבידנד
-5,440
-2,152
-5,904
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
3.89
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
19.2 %
---
25.0 %
הון למאזן
-12.3 %
---
-26.5 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark