קופיקס גרופ בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.cofix.co.il
החברה עוסקת בהפעלת רשת בתי קפה וסופרמרקטים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   389   
   520038258   
    135,937 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - רן אפרתי
  מנכ"ל - אפרים גרייבר אירם
  סמנכ"ל כספים - יצחק אניג'ר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  זרחין 10 , רעננה
  טלפון : 09-9733150
  פקס : 09-9733151
  OFFICE@COFIX.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
118,434
123,137
134,088
סך מאזן
48,185
59,345
63,945
נכסים שוטפים
70,249
63,792
70,143
נכסים בלתי שוטפים
27,696
31,166
61,691
הון עצמי
4,904
5,955
2,930
מזה: זכויות מיעוט
53,596
54,332
68,855
התחייבויות שוטפות
37,142
37,639
3,542
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
303,713
229,608
219,643
סה"כ הכנסות
69,752
54,233
51,358
רווח גולמי
-5,808
-695
-10,028
רווח תפעולי
-7,616
-2,017
-9,745
רווח לפני מס
-5,897
-2,427
-7,189
רווח נקי
-2,589
-170
-5,985
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.22
-0.01
-0.39
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-5,440
-762
1,444
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.31
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
19.2 %
---
43.8 %
הון למאזן
-12.3 %
---
-20.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).