קופיקס גרופ בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.cofix.co.il
החברה עוסקת בהפעלת רשת בתי קפה וסופרמרקטים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   389   
   520038258   
    127,938 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - רן אפרתי
  מנכ"ל - אפרים גרייבר אירם
  סמנכ"ל כספים - יצחק אניג'ר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  צלע ההר 17 , מודיעין
  טלפון : 08-6878970
  פקס : 08-6878973
  OFFICE@COFIX.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
118,434
128,749
סך מאזן
48,185
60,531
נכסים שוטפים
70,249
68,218
נכסים בלתי שוטפים
27,696
60,371
הון עצמי
4,904
2,360
מזה: זכויות מיעוט
53,596
67,501
התחייבויות שוטפות
37,142
877
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
303,713
287,490
סה"כ הכנסות
69,752
68,349
רווח גולמי
-5,808
-13,282
רווח תפעולי
-7,616
-10,890
רווח לפני מס
-5,897
-8,517
רווח נקי
-2,589
-6,810
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.22
-0.38
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-5,440
-2,274
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.21
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
19.2 %
45.1 %
הון למאזן
-12.3 %
-16.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).