אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.alony-hetz.com
החברה עוסקת בהחזקת נדל"ן מניב בשווקים מערביים, כולל ישראל, ושולטת ב"אמות" וב"אנרג'יקס".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   390   
   520038506   
    7,502,175 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אבירם ורטהים
  מנכ"ל - נתן חץ
  סמנכ"ל כספים - אורן פרנקל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מגדל אטריום,ז'בוטינסקי 2 , רמת-גן
  טלפון : 03-7521115
  פקס : 03-7514730
  OFFICE@ALONY-HETZ.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
17,990,511
19,893,176
סך מאזן
793,541
1,215,409
נכסים שוטפים
17,185,822
18,619,713
נכסים בלתי שוטפים
7,327,160
8,138,489
הון עצמי
1,969,077
2,286,986
מזה: זכויות מיעוט
1,485,943
1,694,779
התחייבויות שוטפות
9,177,408
10,059,908
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
940,442
957,697
סה"כ הכנסות
801,526
811,215
רווח גולמי
893,542
983,009
רווח תפעולי
996,766
1,026,669
רווח לפני מס
768,018
751,100
רווח נקי
594,142
514,146
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.67
3.01
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-285,521
-252,906
דיבידנד
532,006
619,557
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.28
שוק להון
---
14.59
מכפיל
29.8 %
29.4 %
הון למאזן
11.6 %
9.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).