אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.alony-hetz.com
החברה עוסקת בהחזקת נדל"ן מניב בשווקים מערביים, כולל ישראל, ושולטת ב"אמות" וב"אנרג'יקס".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (20/01/2019)   
   390   
   520038506   
    6,111,216 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - אבירם ורטהים
  CEO - נתן חץ
  Financial Vice CEO - אורן פרנקל
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  מגדל אטריום,ז'בוטינסקי 2 , רמת-גן
  Phone : 03-7521115
  Fax : 03-7514730
  OFFICE@ALONY-HETZ.COM
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
Balance Sheet
17,990,511
17,319,480
19,573,531
סך מאזן
793,541
605,244
1,016,970
נכסים שוטפים
17,196,970
16,714,236
18,556,561
נכסים בלתי שוטפים
7,327,160
6,872,122
7,977,677
הון עצמי
1,969,077
1,815,610
2,263,567
מזה: זכויות מיעוט
1,485,943
1,369,878
1,578,765
התחייבויות שוטפות
9,177,408
9,077,480
10,017,089
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
831,687
786,259
815,801
סה"כ הכנסות
692,771
682,959
707,619
רווח גולמי
893,542
623,439
646,451
רווח תפעולי
996,766
690,392
679,634
רווח לפני מס
768,018
528,067
524,727
רווח נקי
594,142
424,548
383,112
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.67
2.64
2.24
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-285,521
-285,521
-204,992
דיבידנד
532,006
349,396
431,328
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
1.07
שוק להון
---
---
11.06
מכפיל
29.8 %
---
29.2 %
הון למאזן
11.6 %
---
10.3 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark