אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.alony-hetz.com
החברה עוסקת בהחזקת נדל"ן מניב בשווקים מערביים, כולל ישראל, ושולטת ב"אמות" וב"אנרג'יקס".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   390   
   520038506   
    6,117,607 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אבירם ורטהים
  מנכ"ל - נתן חץ
  סמנכ"ל כספים - אורן פרנקל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מגדל אטריום,ז'בוטינסקי 2 , רמת-גן
  טלפון : 03-7521115
  פקס : 03-7514730
  OFFICE@ALONY-HETZ.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
17,990,511
17,138,639
19,573,547
סך מאזן
793,541
572,219
1,131,495
נכסים שוטפים
17,196,970
16,566,420
18,442,052
נכסים בלתי שוטפים
7,327,160
6,727,516
7,945,797
הון עצמי
1,969,077
1,767,579
2,249,306
מזה: זכויות מיעוט
1,485,943
1,435,603
1,592,258
התחייבויות שוטפות
9,177,408
8,975,520
10,035,492
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
831,687
447,425
523,268
סה"כ הכנסות
692,771
374,695
456,949
רווח גולמי
893,542
427,392
489,905
רווח תפעולי
996,766
433,092
543,052
רווח לפני מס
768,018
337,524
418,608
רווח נקי
594,142
261,775
315,369
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.67
1.65
1.85
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-285,521
-196,390
-157,131
דיבידנד
532,006
291,436
340,746
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.07
שוק להון
---
---
9.44
מכפיל
29.8 %
---
29.1 %
הון למאזן
11.6 %
---
12.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).