רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.ratioil.com
השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז,ומחזיקה 15% משדה הגז "לויתן" ומחזיקה ב"רציו פטרוליום".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (17/01/2019)   
   394   
   550012777   
    3,189,747 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד ת"א-נפט וגז, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - ליגד רוטלוי
  CEO - יגאל לנדאו
  Money Manager - מלי וייס
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  יהודה הלוי 85 , תל-אביב
  Phone : 03-5661338
  Fax : 03-5661280
  INFO@RATIOIL.COM
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
Balance Sheet
2,085,414
1,763,350
2,708,995
סך מאזן
806,351
649,710
545,936
נכסים שוטפים
1,279,064
1,113,640
2,163,060
נכסים בלתי שוטפים
441,925
505,187
455,881
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
100,956
96,021
152,486
התחייבויות שוטפות
1,542,534
1,162,142
2,100,628
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
0
---
0
סה"כ הכנסות
0
---
0
רווח גולמי
-85,909
-72,193
-13,931
רווח תפעולי
-169,179
-116,845
-8,153
רווח לפני מס
-169,179
-116,845
-8,153
רווח נקי
-169,179
-116,845
-8,153
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.16
-0.11
-0.01
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
0
0
0
דיבידנד
-86,197
-47,740
-79,301
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
7
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
21.2 %
---
16.8 %
הון למאזן
-30.3 %
---
-12.6 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark