רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ratioil.com
השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז,ומחזיקה 15% משדה הגז "לויתן" ומחזיקה ב"רציו פטרוליום".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   394   
   550012777   
    3,307,516 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד ת"א-נפט וגז, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ליגד רוטלוי
  מנכ"ל - יגאל לנדאו
  מנהל כספים - מלי וייס
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יהודה הלוי 85 , תל-אביב
  טלפון : 03-5661338
  פקס : 03-5661280
  INFO@RATIOIL.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
2,085,414
1,659,775
2,588,609
סך מאזן
806,351
717,204
703,961
נכסים שוטפים
1,279,064
942,571
1,884,649
נכסים בלתי שוטפים
441,925
511,661
477,197
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
100,956
149,367
771,603
התחייבויות שוטפות
1,542,534
998,748
1,339,809
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
0
סה"כ הכנסות
0
0
0
רווח גולמי
-85,909
-50,702
-17,082
רווח תפעולי
-169,179
-104,555
11,946
רווח לפני מס
-169,179
-104,555
11,946
רווח נקי
-169,179
-104,555
11,946
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.16
0
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-86,197
-23,276
-54,531
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
6.93
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
21.2 %
---
18.4 %
הון למאזן
-30.3 %
---
-10.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).