בריל תעשיות נעליים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.gali.co.il
החברה עוסקת בייצור,ייבוא ושיווק נעליים,בגדים ואביזרי אופנה, ובהפעלת רשתות חנויות "גלי" ו"סולוג".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   399   
   520038647   
    56,700 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   אופנה והלבשה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שחר תורג'מן
  מנכ"ל - יהודה אלבז
  סמנכ"ל כספים - אמנון כורך
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יעקב פריימן 20א, אזור תעשיה , ראשון-לציון
  טלפון : 03-9501875
  פקס : 03-9666011
  AMNON@GALI.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
370,839
385,004
369,950
סך מאזן
285,025
294,952
288,010
נכסים שוטפים
85,814
90,052
81,940
נכסים בלתי שוטפים
154,518
156,289
155,209
הון עצמי
11,863
11,547
12,354
מזה: זכויות מיעוט
207,148
214,820
206,065
התחייבויות שוטפות
9,173
13,895
8,676
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
575,601
282,443
269,289
סה"כ הכנסות
281,393
143,515
146,870
רווח גולמי
-1,173
-408
7,707
רווח תפעולי
-8,348
-4,489
5,354
רווח לפני מס
-9,248
-4,750
4,075
רווח נקי
-9,538
-4,775
3,469
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.58
-0.79
0.58
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
37,332
24,005
9,649
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.40
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
38.5 %
---
38.6 %
הון למאזן
-6.5 %
---
-0.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).