בריל תעשיות נעליים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.gali.co.il
החברה עוסקת בייצור,ייבוא ושיווק נעליים,בגדים ואביזרי אופנה, ובהפעלת רשתות חנויות "גלי" ו"סולוג".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   399   
   520038647   
    41,600 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   אופנה והלבשה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שחר תורג'מן
  מנכ"ל - יהודה אלבז
  סמנכ"ל כספים - אמנון כורך
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יעקב פריימן 20א, אזור תעשיה , ראשון-לציון
  טלפון : 03-9501875
  פקס : 03-9666011
  AMNON@GALI.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
370,839
393,405
391,127
סך מאזן
285,025
305,389
311,243
נכסים שוטפים
85,814
88,016
79,884
נכסים בלתי שוטפים
154,518
153,854
155,231
הון עצמי
11,863
11,642
11,955
מזה: זכויות מיעוט
207,148
231,112
230,203
התחייבויות שוטפות
9,173
8,439
5,693
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
575,601
418,087
397,613
סה"כ הכנסות
281,393
213,044
217,099
רווח גולמי
-1,173
-1,552
9,062
רווח תפעולי
-8,348
-6,738
5,307
רווח לפני מס
-9,248
-7,185
4,097
רווח נקי
-9,538
-7,305
3,890
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.58
-1.21
0.64
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
37,332
5,421
-4,106
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.29
שוק להון
---
---
25.11
מכפיל
38.5 %
---
36.6 %
הון למאזן
-6.5 %
---
1.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).