בריל תעשיות נעליים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.gali.co.il
החברה עוסקת בייצור,ייבוא ושיווק נעליים,בגדים ואביזרי אופנה, ובהפעלת רשתות חנויות "גלי" ו"סולוג".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   399   
   520038647   
    38,946 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   אופנה והלבשה   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שחר תורג'מן
  מנכ"ל - יהודה אלבז
  סמנכ"ל כספים - אמנון כורך
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יעקב פריימן 20א, אזור תעשיה , ראשון-לציון
  טלפון : 03-9501875
  פקס : 03-9666011
  AMNON@GALI.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
370,839
361,743
סך מאזן
285,025
281,957
נכסים שוטפים
85,814
79,786
נכסים בלתי שוטפים
154,518
154,637
הון עצמי
11,863
11,975
מזה: זכויות מיעוט
207,148
202,803
התחייבויות שוטפות
9,173
4,303
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
575,601
547,153
סה"כ הכנסות
281,393
290,362
רווח גולמי
-1,173
11,061
רווח תפעולי
-8,348
4,388
רווח לפני מס
-9,248
3,282
רווח נקי
-9,538
2,964
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.58
0.49
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
37,332
27,220
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.27
שוק להון
---
13.14
מכפיל
38.5 %
39.4 %
הון למאזן
-6.5 %
2.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).