תמדא בע"מ (בשימור)
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה הינה חברת מעטפת.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   404   
   520037961   
    43,508 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   חברות מעטפת   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אברהם ענבר
  מנכ"ל - גלעד דהן
  מנהל כספים - גלעד דהן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יד חרוצים 7 , תל אביב
  טלפון : 054-3362942
  פקס : 072-2732065
  GILAD@GDF.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
2,259
1,710
סך מאזן
2,259
1,710
נכסים שוטפים
0
0
נכסים בלתי שוטפים
2,073
1,324
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
186
386
התחייבויות שוטפות
0
0
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
סה"כ הכנסות
0
0
רווח גולמי
-54
-940
רווח תפעולי
-53
-944
רווח לפני מס
-53
-944
רווח נקי
-53
-944
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.01
-0.09
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-1,111
-747
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
32.86
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
91.8 %
77.4 %
הון למאזן
-2.5 %
-55.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).