איי.אי.אס החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ies.com
החברה עוסקת בנדל"ן להשקעה ויזום פרויקטי נדל"ן בישראל ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   431   
   520039132   
    757,886 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גדעון אלטמן
  מנכ"ל - שלום מלכה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מונטיפיורי 33 , תל אביב
  טלפון : 03-7133222
  פקס : 03-7133223
  HILA@IES.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
672,474
531,056
646,097
סך מאזן
166,641
129,114
137,713
נכסים שוטפים
505,833
401,942
508,384
נכסים בלתי שוטפים
515,065
393,693
524,837
הון עצמי
435
-376
1,894
מזה: זכויות מיעוט
52,369
57,617
16,850
התחייבויות שוטפות
104,605
79,746
104,410
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
127,516
44,174
42,459
סה"כ הכנסות
115,134
20,359
24,251
רווח גולמי
106,708
13,759
16,165
רווח תפעולי
106,273
13,175
18,766
רווח לפני מס
78,617
9,753
17,485
רווח נקי
78,133
10,067
16,020
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
16.40
2.13
3.37
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-5,191
-5,191
-5,960
דיבידנד
20,895
5,069
34,451
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.45
שוק להון
---
---
9.01
מכפיל
76.5 %
---
80.9 %
הון למאזן
17.3 %
---
18.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).