איי.אי.אס החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ies.com
החברה עוסקת בנדל"ן להשקעה ויזום פרויקטי נדל"ן בישראל ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   431   
   520039132   
    978,926 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים גייר
  מנכ"ל - שלום מלכה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מונטיפיורי 33 , תל אביב
  טלפון : 03-7133222
  פקס : 03-7133223
  HILA@IES.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
672,474
715,766
סך מאזן
166,641
131,073
נכסים שוטפים
505,833
584,237
נכסים בלתי שוטפים
515,065
581,948
הון עצמי
435
2,230
מזה: זכויות מיעוט
52,369
13,980
התחייבויות שוטפות
104,605
119,838
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
127,516
125,197
סה"כ הכנסות
115,134
102,417
רווח גולמי
106,708
91,453
רווח תפעולי
106,273
92,813
רווח לפני מס
78,617
74,773
רווח נקי
78,133
73,011
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
16.40
14.72
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-5,191
-5,960
דיבידנד
20,895
42,687
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.69
שוק להון
---
13.41
מכפיל
76.5 %
81.0 %
הון למאזן
17.3 %
13.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).