מטריקס אי.טי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.matrix.co.il
החברה עוסקת באספקת פתרונות תוכנה ושיווק מוצרי חומרה ותוכנה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   445   
   520039413   
    2,652,205 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   שרותי מידע   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גיא ברנשטיין
  מנכ"ל - מוטי גוטמן
  סמנכ"ל כספים - משה אטיאס
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אבא אבן 3 , הרצליה
  טלפון : 09-9598810
  פקס : 09-9598050
  YIFATG@MATRIX.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,973,049
1,849,818
2,152,958
סך מאזן
1,240,005
1,134,662
1,316,462
נכסים שוטפים
733,044
715,156
836,496
נכסים בלתי שוטפים
653,489
636,181
688,435
הון עצמי
4,096
2,716
6,155
מזה: זכויות מיעוט
896,106
907,505
1,119,974
התחייבויות שוטפות
423,454
306,132
344,549
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,857,098
2,091,079
2,297,331
סה"כ הכנסות
420,261
303,006
328,000
רווח גולמי
198,045
141,884
152,302
רווח תפעולי
170,212
116,446
132,171
רווח לפני מס
126,639
86,596
100,274
רווח נקי
123,040
83,854
96,459
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0
1.37
1.56
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-86,774
-62,262
-80,182
דיבידנד
180,787
85,208
-13,396
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
3.89
שוק להון
---
---
19.55
מכפיל
32.9 %
---
31.7 %
הון למאזן
19.2 %
---
20.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).