מטריקס אי.טי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.matrix.co.il
החברה עוסקת באספקת פתרונות תוכנה ושיווק מוצרי חומרה ותוכנה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   445   
   520039413   
    3,079,443 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   שרותי מידע   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גיא ברנשטיין
  מנכ"ל - מוטי גוטמן
  סמנכ"ל כספים - משה אטיאס
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אבא אבן 3 , הרצליה
  טלפון : 09-9598810
  פקס : 09-9598050
  YIFATG@MATRIX.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
1,973,049
2,352,221
סך מאזן
1,240,005
1,475,669
נכסים שוטפים
634,854
750,749
נכסים בלתי שוטפים
653,489
714,428
הון עצמי
4,096
6,115
מזה: זכויות מיעוט
896,106
1,108,086
התחייבויות שוטפות
423,454
529,707
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,857,098
3,168,025
סה"כ הכנסות
420,261
465,060
רווח גולמי
198,045
220,578
רווח תפעולי
170,212
191,552
רווח לפני מס
126,639
144,243
רווח נקי
123,040
138,322
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0
0
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-86,774
-102,387
דיבידנד
180,787
124,549
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
4.35
שוק להון
---
22.26
מכפיל
32.9 %
30.1 %
הון למאזן
19.2 %
20.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).