דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.delekdrilling.co.il
השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז,ומחזיקה כ-45% משדה הגז "לויתן",כ-22% משדה הגז "תמר" וכ-48% משדה הגז "ים תטיס".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   475   
   550013098   
    12,735,889 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד ת"א-נפט וגז, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-דולר, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אסף ברטפלד
  מנכ"ל - יוסף אבו
  סמנכ"ל כספים - רונן אדוארד
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אבא אבן 19 , הרצליה פיתוח
  טלפון : 09-9712424
  פקס : 09-9712425
  SARIS@DELEKNG.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
10,593,429
10,786,752
12,832,732
סך מאזן
1,771,793
2,208,639
1,770,030
נכסים שוטפים
8,821,636
8,578,113
11,062,702
נכסים בלתי שוטפים
2,144,263
3,033,853
3,060,564
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,740,978
461,509
598,705
התחייבויות שוטפות
6,708,187
7,291,390
9,173,463
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,461,930
1,192,251
1,006,471
סה"כ הכנסות
1,010,922
808,159
799,083
רווח גולמי
2,911,091
2,760,278
746,803
רווח תפעולי
2,848,234
2,674,297
828,824
רווח לפני מס
2,833,309
2,662,631
819,314
רווח נקי
2,833,309
2,662,631
819,314
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.41
2.27
0.70
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-2,360,022
0
0
דיבידנד
1,141,586
984,704
683,138
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
4.16
שוק להון
---
---
12.86
מכפיל
20.2 %
---
23.8 %
הון למאזן
109.4 %
---
32.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).