דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.delekdrilling.co.il
השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז,ומחזיקה כ-45% משדה הגז "לויתן",כ-22% משדה הגז "תמר" וכ-48% משדה הגז "ים תטיס".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   475   
   550013098   
    12,665,461 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד ת"א-נפט וגז, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-דולר, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אסף ברטפלד
  מנכ"ל - יוסף אבו
  סמנכ"ל כספים - רונן אדוארד
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אבא אבן 19 , הרצליה פיתוח
  טלפון : 09-9712424
  פקס : 09-9712425
  SARIS@DELEKNG.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
10,593,429
14,135,114
סך מאזן
1,771,793
1,779,138
נכסים שוטפים
7,466,198
10,980,148
נכסים בלתי שוטפים
2,144,263
3,204,930
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,740,978
736,527
התחייבויות שוטפות
6,708,187
10,193,657
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,461,930
1,374,200
סה"כ הכנסות
1,010,922
1,082,689
רווח גולמי
2,911,091
1,007,384
רווח תפעולי
2,848,234
1,053,330
רווח לפני מס
2,833,309
1,037,570
רווח נקי
2,833,309
1,037,570
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.41
0.88
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-2,360,022
-1,027
דיבידנד
1,141,586
967,531
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
3.95
שוק להון
---
12.21
מכפיל
20.2 %
22.7 %
הון למאזן
109.4 %
38.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).