דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.delekdrilling.co.il
השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז,ומחזיקה כ-45% משדה הגז "לויתן",כ-22% משדה הגז "תמר" וכ-48% משדה הגז "ים תטיס".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   475   
   550013098   
    12,465,912 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד ת"א-נפט וגז, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-דולר, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אסף ברטפלד
  מנכ"ל - יוסף אבו
  סמנכ"ל כספים - רונן אדוארד
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אבא אבן 19 , הרצליה פיתוח
  טלפון : 09-9712424
  פקס : 09-9712425
  SARIS@DELEKNG.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
10,593,429
10,133,331
12,944,707
סך מאזן
1,771,793
1,159,351
2,115,682
נכסים שוטפים
8,821,636
8,973,980
10,829,024
נכסים בלתי שוטפים
2,144,263
1,904,103
2,810,960
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,740,978
438,982
1,694,629
התחייבויות שוטפות
6,708,187
7,790,245
8,439,118
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,461,930
860,694
649,707
סה"כ הכנסות
1,010,922
593,708
512,909
רווח גולמי
2,911,091
564,779
475,117
רווח תפעולי
2,848,234
495,971
561,118
רווח לפני מס
2,833,309
481,990
553,888
רווח נקי
2,833,309
481,990
553,888
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.41
0.41
0.47
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-2,360,022
-245
0
דיבידנד
1,141,586
590,331
358,605
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
4.43
שוק להון
---
---
4.29
מכפיל
20.2 %
---
21.7 %
הון למאזן
109.4 %
---
123.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).