טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.taldor.co.il
החברה עוסקת בפיתוח ושיווק תוכנות מחשבים; ניהול פרויקטים למיחשוב; יבוא ושיווק מחשבים וציוד היקפי.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   477   
   520039710   
    151,132 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   שרותי מידע   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ברק דותן
  מנכ"ל - נתן אברהמי
  סמנכ"ל כספים - ליאור מצא
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הרוקמים 26 , חולון
  טלפון : 03-9298244
  פקס : 03-9298320
  MAAYANS@TALDOR.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
482,370
535,039
סך מאזן
291,640
315,512
נכסים שוטפים
190,730
219,527
נכסים בלתי שוטפים
166,654
154,213
הון עצמי
-1,146
-1,272
מזה: זכויות מיעוט
240,965
273,624
התחייבויות שוטפות
74,751
107,202
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
778,923
739,096
סה"כ הכנסות
113,517
81,244
רווח גולמי
32,390
-909
רווח תפעולי
27,053
-6,532
רווח לפני מס
21,355
-7,630
רווח נקי
21,467
-7,504
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.95
-0.68
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-8,801
-2,205
דיבידנד
24,245
19,248
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.97
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
34.8 %
29.1 %
הון למאזן
13.3 %
-4.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).