אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.electra-consumer.co.il
החברה עוסקת בייבוא,יצור ושיווק מוצרי צריכה חשמליים,מפעילה את רשתות "שקם אלקטריק" ו"מחסני חשמל" ושולטת ב"גולן טלקום".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   501   
   520039967   
    1,080,297 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דניאל חיים זלקינד
  מנכ"ל - צבי שוימר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יוסף ספיר 1 , ראשון-לציון
  טלפון : 03-6939696
  פקס : 03-6939689
  CORPSECRETARY@ECP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
2,741,586
2,552,449
סך מאזן
1,117,800
1,010,872
נכסים שוטפים
1,623,786
398,590
נכסים בלתי שוטפים
630,775
574,718
הון עצמי
8,271
12,288
מזה: זכויות מיעוט
982,171
914,355
התחייבויות שוטפות
1,128,640
1,063,376
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,811,920
2,634,563
סה"כ הכנסות
757,163
652,675
רווח גולמי
216,177
106,775
רווח תפעולי
165,138
41,179
רווח לפני מס
164,278
8,016
רווח נקי
162,423
6,072
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
7.49
0.28
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-51,000
-43,766
דיבידנד
227,869
220,767
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.92
שוק להון
---
177.91
מכפיל
22.7 %
22.0 %
הון למאזן
28.5 %
1.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).