אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.electra-consumer.co.il
החברה עוסקת בייבוא,יצור ושיווק מוצרי צריכה חשמליים,מפעילה את רשתות "שקם אלקטריק" ו"מחסני חשמל" ושולטת ב"גולן טלקום".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   501   
   520039967   
    882,299 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דניאל זלקינד
  מנכ"ל - צבי שוימר
  סמנכ"ל כספים - דורון סלע
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יוסף ספיר 1 , ראשון-לציון
  טלפון : 03-6939696
  פקס : 03-6939689
  CORPSECRETARY@ECP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
2,741,586
2,895,850
2,567,916
סך מאזן
1,117,800
1,235,474
1,026,282
נכסים שוטפים
1,623,786
1,660,376
1,541,634
נכסים בלתי שוטפים
630,775
650,725
567,539
הון עצמי
8,271
7,508
10,611
מזה: זכויות מיעוט
982,171
1,075,740
900,688
התחייבויות שוטפות
1,128,640
1,169,385
1,099,689
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,925,196
2,225,334
1,992,711
סה"כ הכנסות
756,996
574,970
509,987
רווח גולמי
175,044
166,347
96,322
רווח תפעולי
121,839
127,126
40,587
רווח לפני מס
164,278
177,079
3,836
רווח נקי
162,423
177,079
2,663
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
7.49
8.11
0.12
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-51,000
-51,000
-43,766
דיבידנד
227,869
39,483
61,432
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.58
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
22.7 %
---
21.7 %
הון למאזן
28.5 %
---
-2.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).