אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.electra-consumer.co.il
החברה עוסקת בייבוא,יצור ושיווק מוצרי צריכה חשמליים,מפעילה את רשתות "שקם אלקטריק" ו"מחסני חשמל" ושולטת ב"גולן טלקום".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   501   
   520039967   
    837,837 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דניאל זלקינד
  מנכ"ל - צבי שוימר
  סמנכ"ל כספים - דורון סלע
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יוסף ספיר 1 , ראשון-לציון
  טלפון : 03-6939696
  פקס : 03-6939689
  CORPSECRETARY@ECP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
2,741,586
2,997,570
2,711,737
סך מאזן
1,117,800
1,299,116
1,151,172
נכסים שוטפים
1,623,786
1,698,454
1,560,565
נכסים בלתי שוטפים
630,775
638,893
554,355
הון עצמי
8,271
5,856
9,711
מזה: זכויות מיעוט
982,171
1,115,777
1,031,414
התחייבויות שוטפות
1,128,640
1,242,900
1,125,968
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,925,196
1,343,822
1,353,480
סה"כ הכנסות
756,996
346,437
342,305
רווח גולמי
175,044
94,156
31,473
רווח תפעולי
121,839
76,707
-6,283
רווח לפני מס
164,278
135,283
-10,049
רווח נקי
162,423
134,702
-10,618
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
7.49
6.22
-0.49
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-51,000
-20,000
-43,766
דיבידנד
227,869
-48,711
27,502
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.54
שוק להון
---
---
48.99
מכפיל
22.7 %
---
20.1 %
הון למאזן
28.5 %
---
2.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).