גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993)
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.givot.co.il
השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   506   
   550013189   
    229,348 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שמואל בקר
  מנכ"ל - אמיר משה בן דוד
  מנהל כספים - אביעד אודיש
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  השקד 9, פארק תעשיות , מודיעין
  טלפון : 03-6284901
  פקס : 03-6284920
  GIVOT@GIVOT.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
42,547
43,662
37,026
סך מאזן
7,797
8,422
2,318
נכסים שוטפים
34,750
35,240
34,708
נכסים בלתי שוטפים
-31,262
-16,085
-46,362
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
34,413
28,559
34,441
התחייבויות שוטפות
39,396
31,188
48,947
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,341
3,255
99
סה"כ הכנסות
-19,530
-4,643
-6,336
רווח גולמי
-28,589
-13,669
-10,738
רווח תפעולי
-36,556
-18,316
-13,385
רווח לפני מס
-36,556
-18,316
-13,385
רווח נקי
0
-18,316
-13,385
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0
---
0
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-12,842
-7,618
-11,563
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
---
שוק להון
---
---
46.51
מכפיל
---
---
---
הון למאזן
הפסד
---
הפסד
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).