גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993) (בהשעיה)
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.givot.co.il
השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (13/11/2018)   
   506   
   550013189   
    105,690 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   Additional indices   
  Senior Officers :
  President - שמואל בקר
  CEO - אמיר משה בן דוד
  Money Manager - אביעד אברהם אודיש
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  השקד 9, פארק תעשיות , מודיעין
  Phone : 03-6284901
  Fax : 03-6284920
  GIVOT@GIVOT.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
42,547
43,662
37,026
סך מאזן
7,797
8,422
2,318
נכסים שוטפים
34,750
35,240
34,708
נכסים בלתי שוטפים
-31,262
-16,085
-46,362
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
34,413
28,559
34,441
התחייבויות שוטפות
39,396
31,188
48,947
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
4,341
3,255
99
סה"כ הכנסות
-19,530
-4,643
-6,336
רווח גולמי
-28,589
-13,669
-10,738
רווח תפעולי
-36,556
-18,316
-13,385
רווח לפני מס
-36,556
-18,316
-13,385
רווח נקי
0
-18,316
-13,385
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0
---
0
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
0
0
0
דיבידנד
-12,842
-7,618
-11,563
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
---
שוק להון
---
---
21.43
מכפיל
---
---
---
הון למאזן
הפסד
---
הפסד
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark