גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993)
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.givot.co.il
השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   506   
   550013189   
    226,177 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שמואל בקר
  מנכ"ל - אמיר משה בן דוד
  מנהל כספים - אביעד אודיש
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  השקד 9, פארק תעשיות , מודיעין
  טלפון : 03-6284901
  פקס : 03-6284920
  GIVOT@GIVOT.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
42,547
33,901
סך מאזן
7,797
3,973
נכסים שוטפים
34,750
29,928
נכסים בלתי שוטפים
-31,262
-48,690
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
34,413
26,431
התחייבויות שוטפות
39,396
56,160
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,341
14,209
סה"כ הכנסות
-19,530
-8,403
רווח גולמי
-28,589
-13,748
רווח תפעולי
-36,556
-21,626
רווח לפני מס
-36,556
-21,626
רווח נקי
0
-21,626
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0
-0.02
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-12,842
-13,545
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
---
---
הון למאזן
הפסד
הפסד
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).