הוט-מערכות תקשורת בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.hot.net.il
החברה עוסקת בהפעלת שידורי טלויזיה בכבלים,טלפוניה,תשתית אינטרנט ורשת טלפונים סלולרית.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (27/09/2018)   
   510   
   520040072   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית ספרד, יורופארק 1 , יקום
  טלפון : 077-7077000
  פקס : 077-7078230
  ORIT.GIDRON@HOT.NET.IL
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
6,008,000
6,176,000
6,171,000
סך מאזן
697,000
635,000
817,000
נכסים שוטפים
5,311,000
5,541,000
5,354,000
נכסים בלתי שוטפים
1,894,000
1,848,000
2,077,000
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
2,621,000
1,910,000
2,580,000
התחייבויות שוטפות
1,493,000
2,418,000
1,514,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,206,000
2,086,000
2,055,000
סה"כ הכנסות
992,000
1,511,000
1,501,000
רווח גולמי
568,000
270,000
216,000
רווח תפעולי
371,000
160,000
125,000
רווח לפני מס
246,000
102,000
80,000
רווח נקי
246,000
102,000
80,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
---
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
1,065,000
531,000
614,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
31.5 %
---
33.7 %
הון למאזן
13.9 %
---
11.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).