ברנד תעשיות בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.brand-industries.com
החברה עוסקת ביצור,עיבוד והרכבת מתקנים ממתכת וכלי רכב יעודיים
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (23/04/2019)   
   536   
   520040346   
    86,140 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - גלעד הלוי
  CEO - חיים ברנד
  Financial Vice CEO - אלישע פנקר
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  אזור תעשיה, ת"ד 145 , ירוחם
  Phone : 08-6589588
  Fax : 08-6580353
  MAIL@BRAND.ORG.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
Balance Sheet
279,131
268,322
סך מאזן
196,613
194,565
נכסים שוטפים
82,518
73,757
נכסים בלתי שוטפים
82,236
53,647
הון עצמי
1,206
-13,032
מזה: זכויות מיעוט
171,506
185,794
התחייבויות שוטפות
25,389
28,881
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
276,743
248,452
סה"כ הכנסות
13,894
12,692
רווח גולמי
-8,914
-18,615
רווח תפעולי
-14,510
-25,560
רווח לפני מס
-17,019
-28,419
רווח נקי
-8,627
-14,181
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.58
-0.96
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-4,428
0
דיבידנד
-3,670
-32,233
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
1.29
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
29.0 %
24.9 %
הון למאזן
-9.9 %
-19.2 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark