ברנד תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.brand-industries.com
החברה עוסקת ביצור,עיבוד והרכבת מתקנים ממתכת וכלי רכב יעודיים
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   536   
   520040346   
    98,722 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גלעד הלוי
  מנכ"ל - חיים ברנד
  סמנכ"ל כספים - אלישע פנקר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אזור תעשיה, ת"ד 145 , ירוחם
  טלפון : 08-6589588
  פקס : 08-6580353
  MAIL@BRAND.ORG.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
279,131
311,218
284,359
סך מאזן
196,613
226,745
208,236
נכסים שוטפים
82,518
84,473
76,123
נכסים בלתי שוטפים
82,236
96,314
65,567
הון עצמי
1,206
7,320
-6,880
מזה: זכויות מיעוט
171,506
171,419
188,349
התחייבויות שוטפות
25,389
43,485
30,443
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
276,743
218,346
185,794
סה"כ הכנסות
13,894
18,798
15,726
רווח גולמי
-8,914
3,197
-9,182
רווח תפעולי
-14,510
-1,294
-14,493
רווח לפני מס
-17,019
-4,044
-16,427
רווח נקי
-8,627
-765
-8,341
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.58
-0.05
-0.56
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-4,428
-4,428
0
דיבידנד
-3,670
-23,991
-28,874
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.36
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
29.0 %
---
25.5 %
הון למאזן
-9.9 %
---
-20.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).