ברנד תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.brand-industries.com
החברה עוסקת ביצור,עיבוד והרכבת מתקנים ממתכת וכלי רכב יעודיים
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   536   
   520040346   
    80,732 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גלעד הלוי
  מנכ"ל - חיים ברנד
  סמנכ"ל כספים - אלישע פנקר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אזור תעשיה, ת"ד 145 , ירוחם
  טלפון : 08-6589588
  פקס : 08-6580353
  MAIL@BRAND.ORG.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
279,131
306,134
277,284
סך מאזן
196,613
220,419
199,685
נכסים שוטפים
82,518
85,715
77,599
נכסים בלתי שוטפים
82,236
96,916
66,679
הון עצמי
1,206
8,361
-4,867
מזה: זכויות מיעוט
171,506
166,445
178,091
התחייבויות שוטפות
25,389
42,773
32,514
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
276,743
143,339
120,288
סה"כ הכנסות
13,894
11,514
5,638
רווח גולמי
-8,914
1,269
-11,507
רווח תפעולי
-14,510
-1,860
-15,011
רווח לפני מס
-17,019
-3,442
-15,249
רווח נקי
-8,627
-1,204
-9,176
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.58
-0.08
-0.62
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-4,428
-4,428
0
דיבידנד
-3,670
-23,052
-21,331
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.13
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
29.0 %
---
25.8 %
הון למאזן
-9.9 %
---
-20.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).