סאני אלקטרוניקה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה מחזיקה כ-1.4% ב"פרטנר" ועוסקת בנדל"ן להשקעה ברומניה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   555   
   520040759   
    40,055 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יעקב לוקסנבורג
  מנכ"ל - אייל פלטי
  סמנכ"ל כספים - יצחק כהן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אצל לפידות, ברודצקי 19 , תל אביב
  טלפון : 03-6417241
  פקס : 03-6417246
  LAPIDOTH@LAPIDOTH.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
71,771
48,424
57,696
סך מאזן
40,385
37,912
25,545
נכסים שוטפים
31,386
10,512
32,151
נכסים בלתי שוטפים
54,696
35,524
39,489
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
13,159
12,402
14,195
התחייבויות שוטפות
3,916
498
4,012
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
0
סה"כ הכנסות
0
0
0
רווח גולמי
19,123
-718
-15,843
רווח תפעולי
19,107
-681
-15,856
רווח לפני מס
15,700
-681
-15,867
רווח נקי
15,700
-681
-15,867
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.08
-0.04
-1.09
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-1,504
-774
-509
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.01
שוק להון
---
---
77.93
מכפיל
76.2 %
---
68.4 %
הון למאזן
34.2 %
---
1.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).