דלק מערכות אנרגיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.delekenergy.co.il
החברה עוסקת בחיפושי נפט וגז ע"י "דלק קידוחים" ומחזיקה ב"דלק תמלוגים".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (29/11/2018)   
   565   
   520032681   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אבא אבן 19 , הרצליה פיתוח
  טלפון : 09-8638444
  פקס : 09-8638577
  YAELG@DELEK-GROUP.COM
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
11,822,000
11,756,000
13,965,000
סך מאזן
2,357,000
2,515,000
2,529,000
נכסים שוטפים
9,465,000
9,241,000
11,436,000
נכסים בלתי שוטפים
2,416,000
3,047,000
3,190,000
הון עצמי
984,000
1,393,000
1,404,000
מזה: זכויות מיעוט
1,780,000
789,000
751,000
התחייבויות שוטפות
7,626,000
7,920,000
10,024,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,544,000
1,242,000
1,018,000
סה"כ הכנסות
1,057,000
832,000
809,000
רווח גולמי
3,199,000
2,990,000
936,000
רווח תפעולי
3,095,000
2,870,000
1,001,000
רווח לפני מס
2,736,000
2,532,000
854,000
רווח נקי
1,391,000
1,287,000
485,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
270.35
250.25
94.38
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-1,300,000
-1,000,000
0
דיבידנד
741,000
549,000
702,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
12.1 %
---
12.8 %
הון למאזן
95.0 %
---
34.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).