דלק מערכות אנרגיה בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.delekenergy.co.il
החברה עוסקת בחיפושי נפט וגז ע"י "דלק קידוחים" ומחזיקה ב"דלק תמלוגים".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   565   
   520032681   
    0 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   Additional indices   
  Senior Officers :
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  אבא אבן 19 , הרצליה פיתוח
  Phone : 09-8638444
  Fax : 09-8638577
  YAELG@DELEK-GROUP.COM
   Controlling Shareholders:
List Of Securities  >
Indices Company  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
11,822,000
11,177,000
14,263,000
סך מאזן
2,357,000
1,532,000
3,066,000
נכסים שוטפים
9,465,000
9,645,000
11,197,000
נכסים בלתי שוטפים
2,416,000
2,024,000
2,969,000
הון עצמי
984,000
874,000
1,290,000
מזה: זכויות מיעוט
1,780,000
769,000
1,861,000
התחייבויות שוטפות
7,626,000
8,384,000
9,433,000
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
1,544,000
913,000
656,000
סה"כ הכנסות
1,057,000
619,000
520,000
רווח גולמי
3,199,000
584,000
665,000
רווח תפעולי
3,095,000
494,000
723,000
רווח לפני מס
2,736,000
424,000
611,000
רווח נקי
1,391,000
189,000
366,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
270.35
36.66
71.18
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-1,300,000
-400,000
-180,000
דיבידנד
741,000
577,000
507,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
12.1 %
---
11.8 %
הון למאזן
95.0 %
---
110.9 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark