מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.menoramivt.co.il
חברת בטוח העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי,ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   566   
   520007469   
    2,682,097 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, ת"א ביטוח-פלוס, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד שקלי-בנקים וביטוח, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ערן גריפל
  מנכ"ל - אהרון (ארי) קלמן
  סמנכ"ל כספים - שי קומפל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 23 , רמת גן
  טלפון : 03-7107801
  פקס : 03-7107633
  SHIMONI@MENORA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
51,662,446
50,613,890
54,888,848
סה"כ נכסים
22,759,485
22,511,828
25,402,446
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
18,480,653
17,852,224
18,854,356
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
3,628,193
3,531,559
3,839,057
הון עצמי
12,118
11,646
11,860
מזה: זכויות מיעוט
18,788,523
18,639,837
19,643,071
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
25,339,728
24,468,345
27,394,680
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
דוח רווח והפסד
10,019,319
7,209,314
7,555,717
סה"כ הכנסות
6,283,620
4,624,475
5,029,825
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
2,576,755
1,728,261
1,666,933
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
9,576,631
6,832,307
7,123,303
סה"כ הוצאות
7,288,307
5,140,998
5,403,269
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
442,876
385,258
431,960
רווח לפני מס
283,559
245,556
291,927
רווח נקי
279,522
242,503
289,760
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
4.42
3.83
4.58
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-102,976
-102,476
-52,492
דיבידנד
701,629
181,184
11,570
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.70
שוק להון
---
---
8.21
מכפיל
7.0 %
---
7.0 %
הון למאזן
8.0 %
---
8.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).