מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.menoramivt.co.il
חברת בטוח העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי,ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   566   
   520007469   
    2,634,010 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, ת"א ביטוח-פלוס, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד שקלי-בנקים וביטוח, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ערן גריפל
  מנכ"ל - אהרון (ארי) קלמן
  סמנכ"ל כספים - שי קומפל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 23 , רמת גן
  טלפון : 03-7107801
  פקס : 03-7107633
  SHIMONI@MENORA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
מאזן
51,662,446
49,954,291
53,754,591
סה"כ נכסים
22,759,485
22,041,475
24,635,537
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
18,480,653
17,669,584
18,797,204
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
3,628,193
3,478,773
3,646,036
הון עצמי
12,118
---
0
מזה: זכויות מיעוט
18,788,523
18,576,728
19,485,697
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
25,339,728
23,779,440
26,334,578
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
דוח רווח והפסד
10,019,319
4,667,841
4,683,435
סה"כ הכנסות
6,283,620
3,043,368
3,418,544
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
2,576,755
1,076,882
729,658
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
9,576,631
4,396,405
4,524,146
סה"כ הוצאות
7,288,307
3,263,080
3,372,330
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
442,876
278,635
162,811
רווח לפני מס
283,559
174,043
113,259
רווח נקי
279,522
171,965
111,833
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
4.42
2.72
1.77
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-102,976
-51,997
-52,000
דיבידנד
701,629
75,532
-594,968
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.72
שוק להון
---
---
12.01
מכפיל
7.0 %
---
6.8 %
הון למאזן
8.0 %
---
---
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).