מנורה מבטחים החזקות בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.menoramivt.co.il
חברת בטוח העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי,ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (23/04/2019)   
   566   
   520007469   
    2,895,956 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, ת"א ביטוח-פלוס, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד שקלי-בנקים וביטוח, תל בונד-שקלי AA-A, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - ערן גריפל
  CEO - אהרון (ארי) קלמן
  Financial Vice CEO - שי קומפל
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  ז'בוטינסקי 23 , רמת גן
  Phone : 03-7107801
  Fax : 03-7107633
  SHIMONI@MENORA.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017שנתי 2018 
Balance Sheet
51,662,446
54,023,760
סה"כ נכסים
22,759,485
25,160,495
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
18,480,653
18,822,671
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
3,628,193
3,758,448
הון עצמי
12,118
12,268
מזה: זכויות מיעוט
18,788,523
19,477,460
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
25,339,728
26,636,097
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
Profit & Loss Statement
10,019,319
8,453,086
סה"כ הכנסות
6,283,620
6,681,691
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
2,576,755
681,571
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
9,576,631
7,929,045
סה"כ הוצאות
7,288,307
5,642,553
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
442,876
495,877
רווח לפני מס
283,559
331,142
רווח נקי
279,522
328,141
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
4.42
5.19
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-102,976
-52,996
דיבידנד
701,629
-497,413
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
0.77
שוק להון
---
8.83
מכפיל
7.0 %
6.9 %
הון למאזן
8.0 %
8.9 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark