מנורה מבטחים החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.menoramivt.co.il
חברת בטוח העוסקת בביטוח חיים ובביטוח כללי,ושולטת בקרן הפנסיה "מבטחים".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/06/2019)   
   566   
   520007469   
    3,289,508 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, ת"א ביטוח-פלוס, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד שקלי-בנקים וביטוח, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ערן גריפל
  מנכ"ל - אהרון (ארי) קלמן
  סמנכ"ל כספים - שי קומפל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 23 , רמת גן
  טלפון : 03-7107801
  פקס : 03-7107633
  SHIMONI@MENORA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018מרץ 2018מרץ 2019 
מאזן
54,023,760
52,964,494
56,068,100
סה"כ נכסים
25,160,495
23,335,976
26,246,852
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
18,822,671
18,837,864
18,879,822
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
3,758,448
3,592,698
3,907,607
הון עצמי
12,268
11,557
11,106
מזה: זכויות מיעוט
19,477,460
19,297,428
19,892,134
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
26,636,097
25,786,072
28,040,864
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
דוח רווח והפסד
8,453,086
2,293,092
3,324,716
סה"כ הכנסות
6,681,691
1,805,072
1,624,822
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
681,571
213,766
1,381,569
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
7,929,045
2,237,869
3,196,878
סה"כ הוצאות
5,642,553
1,670,770
2,634,896
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
495,877
56,229
131,746
רווח לפני מס
331,142
36,906
90,668
רווח נקי
328,141
36,152
90,027
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
5.19
0.57
1.42
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-52,996
-500
-580
דיבידנד
-497,413
-199,219
628,548
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.84
שוק להון
---
---
8.61
מכפיל
6.9 %
---
6.9 %
הון למאזן
8.9 %
---
10.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).