החברה לישראל בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.israelcorp.com
חברת החזקות השולטת ב"כיל" ו"בתי זיקוק".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (17/01/2019)   
   576   
   520028010   
    7,678,451 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-תשואות, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, תל בונד-דולר, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - אביעד קאופמן
  CEO - אבישר פז
  Financial Vice CEO - שגיא קאבלה
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  ת"ד 20456 , תל-אביב
  Phone : 03-6844517
  Fax : 03-6844587
  MAYAAK@ISRAELCORP.COM
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
Balance Sheet
36,039,465
37,386,226
36,415,080
סך מאזן
12,287,048
12,164,463
11,671,686
נכסים שוטפים
23,752,417
25,221,763
24,743,394
נכסים בלתי שוטפים
9,142,479
8,910,725
12,930,255
הון עצמי
5,630,408
5,614,639
7,986,654
מזה: זכויות מיעוט
8,605,094
8,818,971
8,672,157
התחייבויות שוטפות
18,291,892
19,656,530
14,812,668
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
18,784,206
14,317,153
15,037,542
סה"כ הכנסות
5,772,555
4,368,902
4,874,688
רווח גולמי
2,101,002
1,457,477
4,809,402
רווח תפעולי
1,622,556
1,062,229
4,392,297
רווח לפני מס
1,060,902
536,408
4,000,581
רווח נקי
468,045
190,566
1,817,127
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
61.75
24.60
237.93
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
0
0
-435,240
דיבידנד
3,241,645
2,226,799
1,820,754
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
1.55
שוק להון
---
---
3.67
מכפיל
9.7 %
---
13.6 %
הון למאזן
14.2 %
---
50.8 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark