החברה לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.israelcorp.com
חברת החזקות השולטת ב"כיל" ו"בתי זיקוק".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   576   
   520028010   
    6,713,063 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-תשואות, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, תל בונד-דולר, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אביעד קאופמן
  מנכ"ל - אבישר פז
  סמנכ"ל כספים - שגיא קאבלה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 20456 , תל-אביב
  טלפון : 03-6844517
  פקס : 03-6844587
  MAYAAK@ISRAELCORP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
36,039,465
37,386,226
36,415,080
סך מאזן
12,287,048
12,164,463
11,671,686
נכסים שוטפים
20,101,666
21,064,601
21,181,680
נכסים בלתי שוטפים
9,142,479
8,910,725
12,930,255
הון עצמי
5,630,408
5,614,639
7,986,654
מזה: זכויות מיעוט
8,605,094
8,818,971
8,672,157
התחייבויות שוטפות
18,291,892
19,656,530
14,812,668
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
18,784,206
14,317,153
15,037,542
סה"כ הכנסות
5,772,555
4,368,902
4,874,688
רווח גולמי
2,101,002
1,457,477
4,809,402
רווח תפעולי
1,622,556
1,062,229
4,392,297
רווח לפני מס
1,060,902
536,408
4,000,581
רווח נקי
468,045
190,566
1,817,127
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
61.75
24.60
237.93
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
-435,240
דיבידנד
3,241,645
2,226,799
1,820,754
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.36
שוק להון
---
---
3.20
מכפיל
9.7 %
---
13.6 %
הון למאזן
14.2 %
---
50.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).