י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בחיפושי נפט וגז;בהשקעות בנדל"ן בארץ ובחו"ל; ושולטת ב"איירפורט סיטי" וב"נפטא".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (26/02/2019)   
   583   
   520033226   
    4,250,728 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 2695 , פתח תקוה
  טלפון : 03-9229225
  פקס : 03-9229255
  OFFICE@ISRAMCO.COM
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
18,905,340
18,411,185
19,248,666
סך מאזן
3,962,493
3,575,609
3,524,699
נכסים שוטפים
14,942,847
14,835,576
15,723,967
נכסים בלתי שוטפים
7,986,223
7,684,216
9,353,509
הון עצמי
5,057,234
4,978,118
6,027,560
מזה: זכויות מיעוט
2,988,530
2,629,289
1,973,175
התחייבויות שוטפות
7,930,587
8,097,680
7,921,982
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,666,913
2,034,681
2,356,429
סה"כ הכנסות
2,032,838
1,554,655
1,694,071
רווח גולמי
2,487,300
1,499,499
1,748,770
רווח תפעולי
2,208,840
1,260,639
1,586,306
רווח לפני מס
1,766,891
1,107,491
1,423,600
רווח נקי
418,417
207,799
320,208
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
28.58
14.20
21.86
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
1,759,869
1,361,793
1,435,914
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
15.5 %
---
17.3 %
הון למאזן
15.4 %
---
17.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).