י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בחיפושי נפט וגז;בהשקעות בנדל"ן בארץ ובחו"ל; ושולטת ב"איירפורט סיטי" וב"נפטא".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   583   
   520033226   
    4,169,548 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים צוף
  מנכ"ל - ערן סער
  מנהל כספים - איתן וולוך
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  גרניט 8, קרית-אריה , פתח-תקוה
  טלפון : 03-9229225
  פקס : 03-9229255
  OFFICE@ISRAMCO.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
18,905,340
18,225,152
18,736,699
סך מאזן
3,962,493
3,344,012
3,552,390
נכסים שוטפים
14,942,847
14,881,140
15,184,309
נכסים בלתי שוטפים
7,986,223
7,243,916
8,808,336
הון עצמי
5,057,234
4,621,937
5,617,363
מזה: זכויות מיעוט
2,988,530
2,705,294
1,849,580
התחייבויות שוטפות
7,930,587
8,275,942
8,078,783
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,666,913
1,341,752
1,535,964
סה"כ הכנסות
2,032,838
1,027,185
1,091,783
רווח גולמי
2,487,300
985,675
1,083,568
רווח תפעולי
2,208,840
793,891
973,831
רווח לפני מס
1,766,891
697,857
857,771
רווח נקי
418,417
128,989
180,311
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
28.58
8.82
12.31
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
1,759,869
860,924
907,435
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.31
שוק להון
---
---
8.88
מכפיל
15.5 %
---
17.0 %
הון למאזן
15.4 %
---
16.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).