הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.harel-group.co.il
חברת השקעות המחזיקה בחברות הביטוח "הראל","דקלה" ו"בססח" ועוסקת בתחומי הפנסיה, שוק ההון ונדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   585   
   520033986   
    5,828,959 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יאיר המבורגר
  מנכ"ל - מישל סיבוני
  סמנכ"ל כספים - אריק פרץ
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אבא הלל 3 , רמת-גן
  טלפון : 03-7547111
  פקס : 03-7547100
  NATALYM@HAREL-INS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
108,257,503
100,021,000
סה"כ נכסים
47,770,661
51,891,000
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
24,103,778
25,638,000
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
5,564,173
5,920,000
הון עצמי
6,203
6,000
מזה: זכויות מיעוט
26,938,964
27,634,000
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
51,997,037
56,742,000
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
דוח רווח והפסד
18,414,310
14,680,000
סה"כ הכנסות
11,648,807
12,662,000
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
5,163,193
560,000
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
17,587,094
13,945,000
סה"כ הוצאות
13,881,339
9,935,000
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
990,043
879,000
רווח לפני מס
684,066
634,000
רווח נקי
684,048
634,000
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.21
2.98
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-460,723
-214,000
דיבידנד
1,027,179
1,010,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.99
שוק להון
---
9.19
מכפיל
5.1 %
5.9 %
הון למאזן
12.8 %
11.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).