הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.fibi.co.il
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים,ושולט ב"אוצר החייל", "בנק פאג"י" ו"בנק מסד".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   593   
   520029083   
    8,849,110 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א בנקים-5, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אירית איזקסון
  מנכ"ל - סמדר ברבר-צדיק
  סמנכ"ל כספים - ניצן נחמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  רוטשילד 42 , תל-אביב
  טלפון : 03-5196223
  פקס : 03-5100316
  MAZKIR@FIBIMAIL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
135,717,000
134,120,000
סך מאזן
39,186,000
31,303,000
מזומנים ופקדונות בבנקים
11,051,000
13,458,000
ניירות ערך
80,378,000
84,292,000
אשראי לציבור
8,046,000
8,413,000
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
113,511,000
111,697,000
פקדונות הציבור
1,133,000
1,150,000
פקדונות מבנקים
דוח רווח והפסד
2,302,000
2,486,000
הכנסות ריבית, נטו
121,000
166,000
הוצאות בגין הפסדי אשראי
1,450,000
1,637,000
סך הכנסות שאינן מריבית
2,607,000
2,819,000
הוצאות תפעוליות ואחרות
1,024,000
1,138,000
רווח לפני מס
678,000
733,000
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
6.76
7.31
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-310,000
-355,000
דיבידנד
2,122,000
1,726,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.05
שוק להון
---
12.07
מכפיל
5.9 %
6.3 %
הון למאזן
8.7 %
8.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).